Vodohospodářská bilance v oblasti povodí za rok 2007

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodnízákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"),zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstvazemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejíhosestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci")sestavení vodohospodářské bilance v oblasti povodí za minulý kalendářnírok 2007, v termínu do 30. září 2008.

V rámci územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, jsou podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona určeny tři oblasti povodí - oblast povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní Vltavy.Vymezení jednotlivých oblastí povodí je upraveno vyhláškou Ministerstvazemědělství č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „vyhláška o oblastech povodí"). Oblasti povodí jsoupodle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o oblastech povodí souvislá územíČeské republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickýmirajony. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je stanoveno v Příloze č.1 vyhlášky o oblastech povodí.

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok2007, v oblasti povodí Berounky za rok 2007 a v oblasti povodí DolníVltavy za rok 2007 je sestavena v souladu s ustanoveními § 5 až § 9vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělstvípro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj.25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy jejíhosestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupněníveřejnosti.

Výstupy vodohospodářské bilance jsou členěny do jednotlivýchzpráv podle oblastí povodí a obsahují hodnocení množství povrchovýchvod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakostipodzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vodpovrchových.

 

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2007

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2007 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Berounky za rok 2007", která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Berounky za období 2006-2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Berounky za rok 2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),

Příloha:

 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Berounky za rok 2007", která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod jepodle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena,vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod,vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích,a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost provodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2007bylo v oblasti povodí Berounky takto evidováno 1529 míst užívání vody,z toho do hodnocení bylo zařazeno 399 odběrů podzemních vod, 65 odběrůpovrchových vod, 398 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 14 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilancemnožství povrchových vod byla sestavena v 8 kontrolních profilechstátní sítě a ve 13 kontrolních profilech vložených.

Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona jezřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vodve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnotukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot.Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údajez reprezentativních profilů, z profilů pro měření radioaktivity, zezonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřebysprávce povodí.V roce 2007 bylo takto evidováno v oblasti povodíBerounky 75 reprezentativních profilů, 16 profilů pro měřeníradioaktivity, 80 vložených profilů a 285 zonačních profilů u 13vodních nádrží. Celkem bylo v této oblasti sledováno 72 vodních toků.

Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodíBerounky jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systémuveřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA"). Podle vyhláškyMinisterstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencíchstavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládánía předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládásprávce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rokkaždoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2007jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstvazemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz, záložka „EvidenceISVS"). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběrya vypouštění". Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilechsprávce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody".

 

 

Jakost povrchových vod

zprava_jakost_BE_06-07.pdf
01-Berounka-podelny-BSK-2006-7.pdf
02-Berounka-podelny-CHSK-2006-7.pdf
03-Berounka-podelny-NNH4-2006-7.pdf
04-Berounka-podelny-NNO3-2006-7.pdf
05-Berounka-podelny-Pc-2006-7.pdf
06-Berounka-podelny-TOC-2006-7.pdf
07-Berounka-podelny-FKOLI-2006-7.pdf
08-Berounka-podelny-AOX-2006-7.pdf
09-Berounka-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
10-Radbuza-podelny-BSK-2006-7.pdf
11-Radbuza-podelny-NNO3-2006-7.pdf
12-Radbuza-podelny-Pc-2006-7.pdf
13-Radbuza-podelny-AOX-2006-7.pdf
14-Radbuza-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
15-Uhlava-podelny-Pc-2006-7.pdf
16-Uhlava-podelny-AOX-2006-7.pdf
17-Uhlava-podelny-FKOLI-2006-7.pdf
18-Mze-podelny-BSK-2006-7.pdf
19-Mze-podelny-CHSK-2006-7.pdf
20-Mze-podelny-NNH4-2006-7.pdf
21-Mze-podelny-Pc-2006-7.pdf
22-Mze-podelny-FKOLI-2006-7.pdf
23-Uslava-podelny-Pc-2006-7.pdf
24-Klabava-podelny-BSK-2006-7.pdf
25-Klabava-podelny-As-2006-7.pdf
26-Strela-podelny-BSK-2006-7.pdf
27-Strela-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
28-Litavka-podelny-BSK-2006-7.pdf
29-Litavka-podelny-NNH4-2006-7.pdf
30-Litavka-podelny-Pc-2006-7.pdf
31-Litavka-podelny-AOX-2006-7.pdf
32-Litavka-podelny-Zn-2006-7.pdf
33-Litavka-podelny-Cd-2006-7.pdf
34-Litavka-podelny-Pb-2006-7.pdf
35-Litavka-podelny-As-2006-7.pdf
36-Berounka-Lahovice-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
37-Berounka-Lahovice-vyvoj-CHSK-1975-2007.pdf
38-Berounka-Lahovice-vyvoj-NNH4-1965-2007.pdf
39-Berounka-Lahovice-vyvoj-NNO3-1965-2007.pdf
40-Berounka-Lahovice-vyvoj-Pc-1985-2007.pdf
41-Berounka-Lahovice-vyvoj-TOC-1990-2007.pdf
42-Berounka-Lahovice-vyvoj-AOX-1995-2007.pdf
43-Berounka-Lahovice-vyvoj-chlorofyl-1996-2007.pdf
44-Berounka-Lahovice-vyvoj-Tvody-1965-2007.pdf
45-Berounka-Lahovice-vyvoj-pH-1965-2007.pdf
46-Radbuza-Doudlevce-vyvoj-NNO3-1965-2007.pdf
47-Radbuza-Doudlevce-vyvoj-chlorofyl-1996-2007.pdf
48-Uhlava-Doudlevce-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
49-Uhlava-Doudlevce-vyvoj-NNH4-1965-2007.pdf
50-Uhlava-Doudlevce-vyvoj-NNO3-1965-2007.pdf
51-Uhlava-Doudlevce-vyvoj-Pc-1975-2007.pdf
52-Mze-Roudna-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
53-Mze-Roudna-vyvoj-NNO3-1965-2007.pdf
54-Mze-Roudna-vyvoj-Pc-1977-2007.pdf
55-Uslava-Doubravka-vyvoj-BSK-1967-2007.pdf
56-Strela-Borek-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
57-Strela-Borek-vyvoj-Pc-1975-2007.pdf
58-Strela-Borek-vyvoj-AOX-1993-2007.pdf
59-Rakovnicky-Krivoklat-vyvoj-Pc-1975-2007.pdf
60-Litavka-Beroun-vyvoj-Cd-1990-2007.pdf
61-Litavka-Beroun-vyvoj-Pb-1990-2007.pdf

Množství povrchových vod

zprava_POV_B_BE_2007.pdf
01_BEROUNKA_2007.pdf
02_Lucina_2007.pdf
03_Nyrsko_2007.pdf
04_Zlutice_2007.pdf
05_Hracholusky_2007.pdf
06_1809_Stara_Lhota_2007.pdf
07_1889_Zlutice_2007.pdf
08_1960_Cenkov_2007.pdf
zprava_POV_A_BE_2007.pdf
Tabulky_01-9b_BE_2007.pdf
Tabulky_10-21_BE_2007.pdf
Tabulky_22-30_BE_2007.pdf

Podzemní vody

zprava_POD_BE_2007.pdf
Obr_c_4.pdf
tab_c_17.pdf
tab_c_18.pdf

Vypouštění vod

VYP_BE_2007.pdf

 

 

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007", která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za období 2006-2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),

Příloha:

 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2007", která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod jepodle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena,vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod,vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích,a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost provodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2007bylo v oblasti povodí Dolní Vltavy takto evidováno 1362 míst užívánívody, z toho do hodnocení bylo zařazeno 361 odběrů podzemních vod, 70odběrů povrchových vod, 398 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 12 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilancemnožství povrchových vod byla sestavena v 7 kontrolních profilechstátní sítě a ve 3 kontrolních profilech vložených.

Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona jezřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vodve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnotukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot.Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údajez reprezentativních profilů, z profilů pro měření radioaktivity, zezonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřebysprávce povodí.V roce 2007 bylo takto evidováno v oblasti povodí DolníVltavy 61 reprezentativních profilů, 8 profilů pro měřeníradioaktivity, 42 vložených profilů a 352 zonačních profilů u 7 vodníchnádrží. Celkem bylo v této oblasti sledováno 54 vodních toků.

Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodí DolníVltavy jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systémuveřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA"). Podle vyhláškyMinisterstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencíchstavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládánía předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládásprávce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rokkaždoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2007jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstvazemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz, záložka „EvidenceISVS"). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběrya vypouštění". Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilechsprávce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody".

 

Jakost povrchových vod

zprava_jakost_DV_06_07.pdf
01-Vltava-podelny-BSK-2006-7.pdf
02-Vltava-podelny-CHSK-2006-7.pdf
03-Vltava-podelny-NNH4-2006-7.pdf
04-Vltava-podelny-NNO3-2006-7.pdf
05-Vltava-podelny-Pc-2006-7.pdf
06-Vltava-podelny-TOC-2006-7.pdf
07-Vltava-podelny-FKOLI-2006-7.pdf
08-Vltava-podelny-AOX-2006-7.pdf
09-Vltava-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
10-Vltava-podelny-tritium-2006-7.pdf
11-Sazava-podelny-BSK-2006-7.pdf
12-Sazava-podelny-CHSK-2006-7.pdf
13-Sazava-podelny-NNH4-2006-7.pdf
14-Sazava-podelny-NNO3-2006-7.pdf
15-Sazava-podelny-Pc-2006-7.pdf
16-Sazava-podelny-TOC-2006-7.pdf
17-Sazava-podelny-AOX-2006-7.pdf
18-Sazava-podelny-Pb-2006-7.pdf
19-Sazava-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
20-Vltava-Zelcin-vyvoj-BSK-1992-2007.pdf
21-Vltava-Zelcin-vyvoj-NNH4-1992-2007.pdf
22-Vltava-Zelcin-vyvoj-Pc-1992-2007.pdf
23-Vltava-Zelcin-vyvoj-AOX-1993-2007.pdf
24-Vltava-Zelcin-vyvoj-SIbentosu-1992-2007.pdf
25-Vltava-Zelcin-vyvoj-chlorofyl-1992-2007.pdf
26-Vltava-Zelcin-vyvoj-tritium-1995-2007.pdf
27-Vltava-Libcice-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
28-Vltava-Libcice-vyvoj-NNH4-1967-2007.pdf
29-Vltava-Libcice-vyvoj-NNO3-1967-2007.pdf
30-Vltava-Libcice-vyvoj-Tvody-1965-2007.pdf
31-Vltava-Libcice-vyvoj-pH-1965-2007.pdf
32-Sazava-Pikovice-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
33-Sazava-Pikovice-vyvoj-CHSK-1970-2007.pdf
34-Sazava-Pikovice-vyvoj-NNH4-1967-2007.pdf
35-Sazava-Pikovice-vyvoj-NNO3-1967-2007.pdf
36-Sazava-Pikovice-vyvoj-Pc-1973-2007.pdf
37-Sazava-Pikovice-vyvoj-TOC-1990-2007.pdf
38-Sazava-Pikovice-vyvoj-chlorofyl-1995-2007.pdf
39-Sazava-Pikovice-vyvoj-AOX-1995-2007.pdf
40-Sazava-Pikovice-vyvoj-Pb-1990-2007.pdf
41-Zelivka-Soutice-vyvoj-NNO3-1970-2007.pdf
42-Zelivka-Porici-vyvoj-Pc-1993-2007.pdf
43-Blanice-Radonice-vyvoj-NNO3-1967-2007.pdf
44-Blanice-Radonice-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
45-Bakovsky-Veprek-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
46-Mastnik-Radic-vyvoj-Pc-1995-2007.pdf
47-Kocaba-Stechovice-vyvoj-Pc-1995-2007.pdf
48-Zakolansky-Kralupy-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf

Množství povrchových vod

zprava_POV_B_DV_2007.pdf
01_VLTAVA_DV_2007.pdf
02_SAZAVA_2007.pdf
03_Svihov_2007.pdf
04_Orlik_2007.pdf
05_Slapy_2007.pdf
06_1633_Nesmerice_2007.pdf
07_09_1650_Kacov_2007.pdf
08_1672_Nespeky_2007.pdf
zprava_POV_A_DV_2007.pdf
Tabulky_01-08b_DV_2007.pdf
Tabulky_09-18_DV_2007.pdf

Podzemní vody

zprava_POD_DV_2007.pdf
Obr_c_4.pdf
tab_c_16.pdf
tab_c_17.pdf

Vypouštění vod

VYP_DV_2007.pdf

 

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007

 

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007", která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy za období 2006-2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),

Příloha:

 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2007", která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod jepodle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena,vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod,vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích,a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost provodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2007bylo v oblasti povodí Horní Vltavy takto evidováno 1623 míst užívánívody, z toho do hodnocení bylo zařazeno 439 odběrů podzemních vod, 59odběrů povrchových vod, 469 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 39 akumulací ve vodních nádržích a 2 převody vody.Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 10kontrolních profilech státní sítě a ve 12 kontrolních profilechvložených.

Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona jezřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vodve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnotukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot.Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údajez reprezentativních profilů, z profilů pro měření radioaktivity, zezonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřebysprávce povodí.V roce 2007 bylo takto evidováno v oblasti povodí HorníVltavy 90 reprezentativních profilů, 6 profilů pro měřeníradioaktivity, 77 vložených profilů a 192 zonačních profilů u 16vodních nádrží. Celkem bylo v této oblasti sledováno 80 vodních toků.

Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodí HorníVltavy jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systémuveřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA"). Podle vyhláškyMinisterstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencíchstavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládánía předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládásprávce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rokkaždoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2007jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstvazemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz, záložka „EvidenceISVS"). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběrya vypouštění". Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilechsprávce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody".

 

Jakost povrchových vod

zprava_jakost_HV_06-07.pdf
01-Vltava-podelny-BSK-2006-7.pdf
02-Vltava-podelny-CHSK-2006-7.pdf
03-Vltava-podelny-NNH4-2006-7.pdf
04-Vltava-podelny-NNO3-2006-7.pdf
05-Vltava-podelny-Pc-2006-7.pdf
06-Vltava-podelny-TOC-2006-7.pdf
07-Vltava-podelny-FKOLI-2006-7.pdf
08-Vltava-podelny-AOX-2006-7.pdf
09-Vltava-podelny-chlorofyl-2006-7.pdf
10-Malse-podelny-BSK-2006-7.pdf
11-Malse-podelny-Pc-2006-7.pdf
12-Stropnice-podelny-Pc-2006-2007.pdf
13-Luznice-podelny-BSK-2006-2007.pdf
14-Luznice-podelny-CHSK-2006-2007.pdf
15-Luznice-podelny-NNH4-2006-2007.pdf
16-Luznice-podelny-Pc-2006-2007.pdf
17-Luznice-podelny-TOC-2006-2007.pdf
18-Luznice-podelny-AOX-2006-2007.pdf
19-Luznice-podelny-chlorofyl-2006-2007.pdf
20-Nezarka-podelny-Pc-2006-2007.pdf
21-Nezarka-podelny-chlorofyl-2006-2007.pdf
22-Otava-podelny-CHSK-2006-7.pdf
23-Otava-podelny-TOC-2006-7.pdf
24-Otava-podelny-Pc-2006-7.pdf
25-Otava-podelny-AOX-2006-7.pdf
26-Volynka-podelny-Pc-2006-7.pdf
27-Blanice-podelny-CHSK-2006-7.pdf
28-Blanice-podelny-Pc-2006-7.pdf
29-Lomnice-podelny-CHSK-2006-7.pdf
30-Lomnice-podelny-Pc-2006-7.pdf
31-Skalice-podelny-Pc-2006-7.pdf
32-Vltava-Hluboka-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
33-Vltava-Hluboka-vyvoj-CHSK-1970-2007.pdf
34-Vltava-Hluboka-vyvoj-NNH4-1970-2007.pdf
35-Vltava-Hluboka-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
36-Vltava-Hluboka-vyvoj-SI-1990-2007.pdf
37-Vltava-Hluboka-vyvoj-AOX-1995-2007.pdf
38-Vltava-Hluboka-vyvoj-pH-1965-2007.pdf
39-Malse-Roudne-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
40-Luznice-Kolodeje-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
41-Luznice-Kolodeje-vyvoj-NNH4-1970-2007.pdf
42-Luznice-Kolodeje-vyvoj-NNO3-1970-2007.pdf
43-Luznice-Kolodeje-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
44-Luznice-Kolodeje-vyvoj-chlorofyl-1996-2007.pdf
45-Luznice-Kolodeje-vyvoj-AOX-1999-2007.pdf
46-Luznice-Luznice-vyvoj-CHSK-1992-2007.pdf
47-Luznice-Luznice-vyvoj-Pc-1992-2007.pdf
48-Nezarka-Veseli-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
49-Nezarka-Veseli-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
50-Otava-Topelec-vyvoj-BSK-1992-2007.pdf
51-Otava-Topelec-vyvoj-CHSK-1992-2007.pdf
52-Otava-Topelec-vyvoj-Pc-1992-2007.pdf
53-Otava-Topelec-vyvoj-AOX-1998-2007.pdf
54-Volynka-Nemetice-vyvoj-NNO3-1965-2007.pdf
55-Volynka-Nemetice-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
56-Blanice-Herman-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
57-Blanice-Herman-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
58-Lomnice-Ostrovec-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
59-Lomnice-Ostrovec-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf
60-Skalice-Varvazov-vyvoj-BSK-1965-2007.pdf
61-Skalice-Varvazov-vyvoj-Pc-1990-2007.pdf

Množství povrchových vod

zprava_POV_B_HV_2007.pdf
01_VLTAVA_HV_2007.pdf
02_Rimov_2007.pdf
03_Husinec_2007.pdf
04_Lipno_I_2007.pdf
05_10_1090_Vyssi_Brod_2007.pdf
06_11_1130_Rimov_2007.pdf
07_1220_Kazdovna_2007.pdf
08_12_1230_Frahelz_2007.pdf
09_13_1290_Hamr_2007.pdf
zprava_POV_A_HV_2007.pdf
Tabulky_01-10b_HV_2007.pdf
Tabulky_11-20_HV_2007.pdf
Tabulky_21-32_HV_2007.pdf

Podzemní vody

zprava_POD_HV_2007.pdf
Obr.c.12_1_az_12_9.pdf
Obr.c.13_HGR_2140.pdf
Obr.c.14_HGR_2140.pdf
Obr.c.15_HGR_2140.pdf
Obr.c.16_HGR_2151,2152.pdf
Obr.c.17_HGR_2151,2152.pdf
Obr.c.18_HGR_2160.pdf
Obr.c.19_HGR_2160.pdf
Obr.c.20_HGR_2160.pdf
Obr.c.21.pdf
Obr.c.22.pdf
Obr.c.23.pdf
Obr.c.24.pdf
Obr.c.25.pdf
Obr.c.26.pdf
Obr.c.27.pdf
Obr.c.28.pdf
Obr.c.29.pdf
tab.c.18.pdf
tab.c.19.pdf

Vypouštění vod

VYP_HV_2007.pdf