Co potřebuji k vydání stanoviska správce povodí ke společnému povolení domovní ČOV?

K povolení stavby domovní ČOV a k povolení vypouštění odpadních vod z ní je třeba povolení nebo ohlášení vodoprávního úřadu.

Pokud se předpokládá výstavba domovní ČOV ve společném územním a stavebním řízení (společné povolení), je třeba k takovému záměru stanovisko správce povodí (příloha č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Formulář žádosti na vodoprávní úřad lze nalézt sb033-18 817..912 (zakonyprolidi.cz)  

Pro vydání stanoviska správce je nezbytné zaslat podklady uvedené v odkazu výše „Jaké podklady ….“ doplněné o:

  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a České geologické službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. hydrogeologa) v případě, že odpadní vody budou vypouštěny přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Dokumentace pro vydání společného povolení by v případě, že odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku ve správě státního podniku Povodí Vltavy, měla obsahovat i technické řešení výustního objektu.

V případě, že domovní ČOV je určena pro potřebu jednotlivých osob (domácností), není součástí stanoviska správce povodí ke společnému povolení stanovisko k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod.

Formulář žádosti na vodoprávní úřad pro potřeby nakládání s vodami lze nalézt:

k vypouštění do vod povrchových (do vodního toku):

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2018/2018c089z0183p005.pdf

k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2018/2018c089z0183p006.pdf