VD Senomaty

VD SENOMATY

VD Senomaty - vizualizace záměru

 

Vodní dílo Senomaty na Kolešovickém potoce je navrženo za účelem dodržování minimálních zůstatkových průtoků pod profilem uvažované hráze a pro nalepšování těchto minimálních zůstatkových průtoků. Vodní dílo bude dále sloužit pro odběry vody pro zásobování zemědělství vodou. V neposlední řadě bude mít částečný protipovodňový efekt.

Hráz vodního díla je navržena jako zemní sypaná, která bude mít v průřezu lichoběžníkový tvar. Hráz bude je řešena jako zonální. Podloží hráze bude nutné těsnit jílocementovou těsnící stěnou a skalní injektáží. Pro manipulaci s vodou v nádrži je navržen objekt výpustí a pro převádění povodňových průtoků bezpečnostní přeliv, na který navazuje skluz a vývar. Vodní dílo je navrženo tak, aby bezpečně převedlo průtok Q1000. V rámci stavby dojde k výstavbě obslužných komunikací. Dále bude provedena přípojka NN a instalace kontrolních zařízení TBD. Prostor zátopy bude vykácen a dojde k dalším úpravám.

Parametry hráze:

Maximální výška hráze (bez komunikace) 7,6 m
Kóta koruny hráze 338,00 m n. m.
Délka hráze v koruně 385 m
Šířka hráze v koruně 4,0 m
Sklon návodního líce 1:3  
Sklon vzdušného líce 1:2,5  
Maximální šířka hráze 45 m
Kubatura hráze 38,67 tis. m3

Rozdělení prostorů nádrže:

  Hladina (m n. m.) Objem (tis. m3)
Stálé nadržení ode dna - 331,50 6,5
Zásobní prostor 331,50 - 336,20 539,1
Neovladatelný retenční prostor 336,20 - 337,03 203,2
     
Celkový prostor nádrže ode dna - 337,03 748,8

Vzorový řez hráze:

Vzorový příčný řez hrází VD Senomaty

Hydrologická data:

N-leté průtoky QN dle ČHMÚ (Třída III)

N

1

2

5

10

20

50

100

Q [m3/s]

2,25

4,21

8,21

12,4

17,8

26,9

35,7

M-denní průtoky QMd dle ČHMÚ (Třída III)

m

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

Q [l/s]

168

112

90

76

67

61

56

49

43

37

30

22

16