Vyměřovací loď Valentýna II.

Vyměřovací loď Valentýna II, jejíž provozovatelem je Povodí Vltavy,státní podnik, je speciálním moderním plavidlem určeným k měření hloubek na vodních tocích, ke kontrolám toku po průchodu velkých vod a k vyhledávání plavebních překážek na vodních cestách.Pro účely měření je loď na pravoboku a levoboku vybavena výložníky, na které jsou osazeny ultrazvuková měřící čidla. Pohyb a sklápění výložníků je prováděno hydraulicky.

Na lodi je umístěna moderní ultrazvuková aparatura MD 300 pro měření hloubek v souřadnicích x,y,z. 

Technologii a softwarové vybavení pro měření dodala finská firma Meridata Ltd. Lohja. Pro přesné měření polohy lodi v souřadnicích x,y,z se používá družicový systém GPS s dvojicí přijímačů GPS –base umístěných na břehu a přijímač rower umístěný na lodi. Přesnost určení polohy lodi je +/-25cm. Technologii měření pak doplňují radiolimnigrafy určené pro měření výšky hladiny, inklinometr a gyrokompas. S tímto vybavením je vyměřovací loď schopna pořizovat soubory měření. Po verifikaci naměřených dat lze zahájit jejich vyhodnocení do výstupů požadovaných odběratelem.

  • Standardní vyhodnocení je v podobě vrstevnicové mapy v požadovaném libovolném měřítku. Vrstevnice lze zadat libovolně k předem určené referenční hladině, případně k hydrostatické hladině. Tento výstup se provádí přímo na lodi a lze jej odběrateli předat během 1 až 2 hodin po ukončení vlastního měření.
  • Další nestandardní výstupy z pořízených dat jsou zpracovávány na provozním středisku, včetně následné archivace datových souborů.