VD Šanov

VD ŠANOV

VD Šanov - vizualizace záměru

Vodní dílo Šanov na Rakovnickém potoce je navrženo za účelem dodržování minimálních zůstatkových průtoků pod profilem uvažované hráze a pro nalepšování těchto minimálních zůstatkových průtoků. Vodní dílo bude dále sloužit pro odběry vody pro zásobování zemědělství vodou. V neposlední řadě bude mít částečný protipovodňový efekt.

Hráz je navržena jako zemní sypaná, která bude mít v průřezu lichoběžníkový tvar. Hráz bude řešena jako zonální. Podloží hráze bude vyměněno za únosnější v dostatečné mocnosti a dále bude těsněno jílocementovou těsnící stěnou a skalní injektáží. Pro manipulaci s vodou v nádrži a pro převádění povodňových průtoků je navržen sdružený objekt, ze kterého bude voda dále odváděna odpadní chodbou. Kinetická energie proudící vody bude dále tlumena ve vývaru a odváděna odpadním korytem. Vodní dílo je navrženo tak, aby bezpečně převedlo průtok Q1000. V rámci stavby dojde k výstavbě obslužných komunikací. Dále bude provedena přípojka NN a instalace kontrolních zařízení TBD. Prostor zátopy bude vykácen a dojde k dalším úpravám. V rámci stavby bude nutné přeložit nadzemní vedení VN.

Parametry hráze:

Maximální výška hráze (bez komunikace) 7,8 m
Kóta koruny hráze 351,00 m n. m.
Délka hráze v koruně 335 m
Šířka hráze v koruně 4,0 m
Sklon návodního líce 1:3  
Sklon vzdušného líce 1:2,5  
Maximální šířka hráze 45 m
Kubatura hráze 38,10 tis. m3

 

Vzorový řez hráze:

Vzorový příčný řez hrází VD Šanov

Hydrologická data:

N-leté průtoky QN dle ČHMÚ (Třída III)

N

1

2

5

10

20

50

100

Q [m3/s]

2,99

5,35

10,0

14,7

20,5

30,3

39,4

M-denní průtoky QMd dle ČHMÚ (Třída III)

m

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

Q [l/s]

223

152

123

104

92

84

76

67

58

49

40

28

19