Poskytování informací

Název podniku:

Povodí Vltavy, státní podnik

Důvod a způsob založení:

Povodí Vltavy, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Při naplňování předmětu své činnosti postupuje Povodí Vltavy, státní podnik, podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,  a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících právních předpisů.

Organizační struktura:

Organizační struktura

Kontaktní údaje:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel: 221 401 111
fax: 257 322 739
datová schránka: gg4t8hf
e-mail: pvl@pvl.cz

IČO: 70889953
DIČ: CZ 70889953

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700

Nejdůležitější předpisy:

  • Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění   pozdějších předpisů, včetně souvisejících právních předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Postup při získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona“):

 1. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena státnímu podniku Povodí Vltavy a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu výše uvedeného zákona
 2. Je-li žadatel fyzickou osobou, uvede v žádosti své jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li žadatel právnickou osobou, uvede v žádosti název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adres
 3. Povodí Vltavy, státní podnik, posoudí obsah každé podané žádosti a:
  • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle bodu 2 (viz výše) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
  • nerozhodne-li o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění
  • lhůtu pro poskytnutí informace je možné prodloužit o nejvýše 10 dní v případě závažných důvodů
  • pokud žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 4. Povodí Vltavy, státní podnik, je oprávněn vyžádat si úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Povodí Vltavy, státní podnik, oznámí žadateli výši úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s touto úhradou. Poskytnutí informace je podmíněno úhradou případné požadované náhrady
 5. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na kontaktní adresu
 6. Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně na kontaktní adrese, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Poskytování informací

Poskytování informací za rok 2024

Poskytování informací za rok 2023

Poskytování informací za rok 2022

Poskytování informací za rok 2021

Poskytování informací za rok 2020

Poskytování informací za rok 2019

Poskytování informací za rok 2018

Poskytování informací za rok 2017

Poskytování informací za rok 2016