Informace pro zákazníky

Portfolio činností vodohospodářských laboratoří

Laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik poskytují širokou nabídku laboratorních služeb zahrnující akreditované vzorkování povrchových, pitných a odpadních vod, základní rozbory všech typů vod, kalů a výluhů. Zajišťují také vzorkování a rozbory sedimentů dle příslušné legislativy. Spektrum analýz pokrývá všechny ukazatele základního chemického rozboru, stanovení kovů a speciálních analýz organických látek, např. PAU, chlorfenolů, široké škály pesticidů, léčiv, návykových látek a dalších skupin. Laboratoře provádějí radiochemické rozbory vod. Součástí portfolia činností jsou také mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, včetně akreditovaného odběru vzorků. Pro další chemické i mikrobiologické zkoušky můžeme zajistit externí subdodávky.

Podrobný přehled všech laboratorních činností naleznete zde.

 

Pokyny k odběru vzorků pitné vody

Nezbytnou podmínkou pro dosažení správných výsledků rozboru pitné vody je provedení správného odběru vzorku. Jak správně odebrat vzorek pitné vody naleznete zde.

 

VHL Praha - informace:

Informace o změnách v rámci pevného rozsahu akreditace: Pokud v Příloze osvědčení o akreditaci (OA) není uvedena datace používané normy pro danou zkoušku/vzorkování, povinností laboratoře je používat aktuální platná vydání norem. Z tohoto důvodu laboratoř uvádí v protokolech o zkoušce přijatý aktuální platný normativ, který se však v některých případech liší názvem nebo číslem oproti Příloze OA.

Aktuální změny oproti OA:

 

Informace k flexibilnímu rozsahu akreditace (FRA): FRA umožňuje laboratoři průběžný rozvoj dle potřeb zákazníka (případně z vlastního podnětu, nebo jako požadavek legislativy), umožňuje modifikaci již akreditovaných metod za předpokladu, že je zachován princip měření. V případě VHL Praha jde rozšíření zkušební metody na nový předmět zkoušení (matrice) a o rozšíření rozsahu zkoušených parametrů (stupeň volnosti FRA A, B). FRA nelze uplatnit pro postupy vzorkování! Tyto modifikace metod probíhají na základě vlastního schválení bez předchozího posouzení ze strany ČIA před zahájením činnosti (posuzuje dodatečně), s možností vydání Protokolu s odkazem na akreditaci.

Aktuální seznam činností v rámci FRA:

 

VHL České Budějovice - informace:

 

 

VHL Plzeň - informace: