Informace pro zákazníky

Portfolio činností vodohospodářských laboratoří

Laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik poskytují širokou nabídku laboratorních služeb zahrnující akreditované vzorkování povrchových, pitných a odpadních vod, základní rozbory všech typů vod, kalů a výluhů. Zajišťují také vzorkování a rozbory sedimentů dle příslušné legislativy. Spektrum analýz pokrývá všechny ukazatele základního chemického rozboru, stanovení kovů a speciálních analýz organických látek, např. PAU, chlorfenolů, široké škály pesticidů, léčiv, návykových látek a dalších skupin. Laboratoře provádějí radiochemické rozbory vod. Součástí portfolia činností jsou také mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, včetně akreditovaného odběru vzorků. Pro další chemické i mikrobiologické zkoušky můžeme zajistit externí subdodávky.

Podrobný přehled všech laboratorních činností naleznete zde.

 

Pokyny k odběru vzorků pitné vody

Nezbytnou podmínkou pro dosažení správných výsledků rozboru pitné vody je provedení správného odběru vzorku. Jak správně odebrat vzorek pitné vody naleznete zde.

 

VHL Praha - informace:

Informace o změnách v rámci pevného rozsahu akreditace:

Pokud v Příloze osvědčení o akreditaci (OA) není uvedena datace používané normy pro danou zkoušku/vzorkování, povinností laboratoře je používat aktuální platná vydání norem. Z tohoto důvodu laboratoř uvádí v protokolech o zkoušce přijatý aktuální platný normativ, který se však v některých případech liší názvem nebo číslem oproti Příloze OA.

Aktuální změny oproti OA:

 

Informace k flexibilnímu rozsahu akreditace (FRA):

FRA umožňuje laboratoři průběžný rozvoj dle potřeb zákazníka (případně z vlastního podnětu, nebo jako požadavek legislativy), umožňuje modifikaci již akreditovaných metod za předpokladu, že je zachován princip měření. V případě VHL Praha jde rozšíření zkušební metody na nový předmět zkoušení (matrice) a o rozšíření rozsahu zkoušených parametrů (stupeň volnosti FRA A, B). FRA nelze uplatnit pro postupy vzorkování! Tyto modifikace metod probíhají na základě vlastního schválení bez předchozího posouzení ze strany ČIA před zahájením činnosti (posuzuje dodatečně), s možností vydání Protokolu s odkazem na akreditaci.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace:

Aktuální seznam činností VHL Praha v rámci FRA naleznete zde.

V současné době VHL Praha FRA u žádné zkoušky neuplatňuje.

 

 

VHL České Budějovice - informace:

Informace o změnách v rámci pevného rozsahu akreditace:

Pokud v Příloze osvědčení o akreditaci (OA) není uvedena datace používané normy pro danou zkoušku/vzorkování, povinností laboratoře je používat aktuálně platná vydání norem. Z tohoto důvodu laboratoř uvádí v protokolech o zkoušce přijatý aktuálně platný normativ, který se však v některých případech liší názvem nebo číslem oproti Příloze OA.

Aktuální změny oproti OA:

Metoda č. 16 (Stanovení pH elektrochemicky v pevné matrici) - prováděna dle ČSN EN ISO 10390.

 

 

VHL Plzeň - informace:

Informace o změnách v rámci pevného rozsahu akreditace:

Pokud v Příloze k osvědčení o akreditaci (OA) není uvedena datace používané normy pro danou zkoušku/vzorkování, povinností laboratoře je používat aktuální platná vydání norem. Z tohoto důvodu laboratoř uvádí v protokolech o zkoušce přijatý aktuální platný normativ, který se však v některých případech liší názvem nebo číslem oproti Příloze OA.

Aktuální změny oproti OA:

 

Informace k flexibilnímu rozsahu akreditace (FRA):

FRA umožňuje laboratoři průběžný rozvoj metod dle potřeb legislativy, zákazníka nebo na základě vlastního podnětu. Laboratoř je oprávněna modifikovat zkušební metody (rozšiřovat rozsah parametrů) či vyvíjet metody nové za podmínek zachování principu měření. Změny jsou přesně definovány a popsány v dokumentaci laboratoře. Nepodléhají okamžitému posouzení akreditačním orgánem a jsou posouzeny při následující dozorové návštěvě. FRA nelze uplatnit pro postupy vzorkování!

Laboratoř může aplikovat flexibilní rozsah akreditace FRA s možnými stupni volnosti:

A – změna týkající se předmětu (matrice vzorku)

B – rozšíření rozsahu zkoušených parametrů

C – změna výkonnosti dané metody (rozsah měření nebo nejistoty)

D – vývoj dalších zkušebních metod v rámci akreditovaných zkoušek při zachování principu měření, případně změna normy

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace:

Aktuální seznam činností VHL Plzeň v rámci FRA naleznete zde.

 

V příloze k osvědčení o akreditaci je uveden u každé zkušební metody flexibilní přístup s danými stupni volnosti. Zkušební metody, které prošly flexibilní změnou a nebyly ještě posouzeny akreditačním orgánem mají na „Protokolu o zkoušce“ uvedenu zkratku FRA.

Kontakty pro případné dotazy a konzultace jsou zde.