Informace pro zákazníky

Portfolio činností vodohospodářských laboratoří

Laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik poskytují širokou nabídku laboratorních služeb zahrnující akreditované vzorkování povrchových, pitných a odpadních vod, základní rozbory všech typů vod, kalů a výluhů. Zajišťují také vzorkování a rozbory sedimentů dle příslušné legislativy. Spektrum analýz pokrývá všechny ukazatele základního chemického rozboru, stanovení kovů a speciálních analýz organických látek, např. PAU, chlorfenolů, široké škály pesticidů, léčiv, návykových látek a dalších skupin. Laboratoře provádějí radiochemické rozbory vod. Součástí portfolia činností jsou také mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, včetně akreditovaného odběru vzorků. Pro další chemické i mikrobiologické zkoušky můžeme zajistit externí subdodávky.

Podrobný přehled všech laboratorních činností naleznete zde.

 

Pokyny k odběru vzorků pitné vody

Nezbytnou podmínkou pro dosažení správných výsledků rozboru pitné vody je provedení správného odběru vzorku. Jak správně odebrat vzorek pitné vody naleznete zde.

 

VHL Praha - informace:

Informace o změnách v rámci pevného rozsahu akreditace: Pokud v Příloze osvědčení o akreditaci (OA) není uvedena datace používané normy pro danou zkoušku/vzorkování, povinností laboratoře je používat aktuální platná vydání norem. Z tohoto důvodu laboratoř uvádí v protokolech o zkoušce přijatý aktuální platný normativ, který se však v některých případech liší názvem nebo číslem oproti Příloze OA.

Aktuální změny oproti OA:
• od 20.1.2023 pro zkoušky č. 37,38 - Stanovení PAU v pevných matricích a hydrobiologickém materiálu - ZMĚNA: ČSN EN 16181 nahrazena ČSN EN 17503

 

VHL České Budějovice - informace:

 

 

VHL Plzeň - informace: