Vodohospodářská bilance v oblasti povodí

Směrná čísla roční potřeby vody: soubor PDF ke stažení

 

Ohlašování údajů pro vodní bilanci

Zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí byla mimo jiné provedena změna ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povinné subjekty tak od roku 2014 podle novely zmíněných ustanovení ohlašují údaje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen "ISPOP").

Od 1. ledna 2014 se ohlašování údajů (vyhláška č. 431/2001 Sb.) uskutečňuje pouze prostřednictvím aplikace ISPOP. Jedná se o následující hlášení pro vodní bilanci (§ 22 odst. 2 vodního zákona), jejichž ověřovateli jsou příslušní správci povodí:

 • Odběr podzemní vody – na ISPOP formulář F_VOD_ODBER_PODZ
 • Odběr povrchové vody – na ISPOP formulář F_VOD_ODBER_POVR
 • Vypouštěné vody do vod povrchových – na ISPOP formulář F_VOD_VYPOUSTENI
 • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody – na ISPOP formulář F_VOD_AKU.

 

Řádný termín podání hlášení pro vodní bilanci za rok 2022 je do 31. ledna 2023,

za další roky vždy do 31. ledna následujícího roku.

Podmínkou pro ohlášení prostřednictvím ISPOP a současně získání přístupových údajů do této aplikace je registrace subjektu i uživatele v systému Centrální registr životního prostředí (dále jen „CRŽP“). Tuto registraci provede každý subjekt sám a váže se k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti. Jedna registrace subjektu tak umožňuje ohlašovat všechny agendy, které má povinný subjekt ohlašovat, a to pro všechny jeho provozovny.

Veškeré podrobnosti, pokyny a návody pro registraci subjektu i uživatele naleznete na portálu CRŽP:

www.crzp.cz,

veškeré podrobnosti, pokyny a návody pro podání hlášení naleznete na portálu ISPOP:

www.ispop.cz

v obou případech pod nabídkou Nápověda (Často kladené dotazy, Manuály a návody) a pod nabídkou Technické požadavky (Požadavky na PC).

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte pouze na technickou podporu, která je pro výše uvedené portály shodná, a to:

 • zasláním dotazu ze stránek ISPOP či CRŽP pomocí červeného tlačítka "Zaslat dotaz",
 • zasláním dotazu přes environmentální helpdesk (EnviHELP) – https://helpdesk.cenia.cz,
 • položením dotazu na telefonním čísle 221 228 080,
  provozní doba telefonické podpory je každé pondělí a středu v době od 9:00 do 12:00 hod.

Zaslání dotazu oproti položení otázky na uvedeném telefonním čísle má tu výhodu, že se k dotazu dá připojit jakákoliv příloha v elektronické podobě (otisk obrazovky, formulář apod.) a na dotaz bude odpovídat kvalifikovaný odborník. Všechny zaslané dotazy jsou evidované, dohledatelné a je povinnost na ně odpovědět.

 


 

Ohlašovací povinnost se vztahuje zejména na (§ 22 odst. 2 vodního zákona):

 • odběry povrchových a podzemních vod, jejichž povolená množství přesahují 1 000 m3/rok či 100 m3/měs.,
 • vypouštění vod, jejichž povolená množství přesahují 6 000 m3/rok či 500 m3/měs.,
 • akumulace nebo vzdouvání povrchové vody se týká povoleného objemu přesahujícího 1 000 000 m3 vzduté příp. akumulované vody.

Správce povodí v této souvislosti spravuje databázi odběrů a vypouštění či akumulace vod (§ 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona). Pro ohlašování údajů o nakládání s vodami v ISPOP je nezbytné přidělení identifikačního čísla, pod kterým je užívání vody v databázi správce povodí zařazeno. Pokud nemáte dosud přidělené toto identifikační číslo, kontaktujte příslušného správce povodí podle katastrálního území místa užívání vody (nemusí být shodné se sídlem povinného subjektu).

Na Povodí Vltavy, státní podnik, se ověřováním výše uvedených hlášení pro danou agendu zabývají:

Odběry

podzemních vod

RNDr. Zuzana Keprtová

Ing. Anežka Žižková

221 401 942

221 401 944

zuzana.keprtova@pvl.cz

anezka.zizkova@pvl.cz

Odběry

povrchových vod

Ing. Ivo Brejcha

Ing. Magdalena Nesládková

221 401 932

221 401 962

ivo.brejcha@pvl.cz

magdalena.nesladkova@pvl.cz

Vypouštění vod

Ing. Magdalena Tlapáková

Ing. Bohumila Pětrošová

221 401 940

221 401 943

magdalena.tlapakova@pvl.cz

bohumila.petrosova@pvl.cz

Akumulace vody ve vodních nádržích

Ing. Ivo Brejcha

221 401 932

ivo.brejcha@pvl.cz

 

Kontaktní adresa: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5