Co je to stanovisko správce povodí?

Jde o jeden z nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek a ohlášení vodoprávních úřadů nebo jiných správních úřadů, které poskytují správci povodí v rámci své činnosti a to podle § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších zákonů.