Vltavská vodní cesta

Zdymadlo Dolany - Dolánky

tok : Vltava, říční km : 27,38

Vodní dílo Libčice - Dolany bylo postaveno v roce 1901. Skládalo se z pohyblivého jezu o dvou polích a z plavební komory na plavebním kanále při pravém břehu. Původní pohyblivý jez v ř. km 27,38 byl hradlový se sklopnými slupicemi. Vzhledem k namáhavé a časově náročné manipulaci i k technologické zastaralosti byl v roce 1986 - 1989 celkově zrekonstruován. Rekonstrukce zahrnovala přestavbu jezových polí včetně podjezí a jezových pilířů, výstavbu nového velínu a vybudování zcela nového technologického zařízení. Nová konstrukce jezu z dutých ocelových klapek s hradící výškou 3,3 m je nasazena na pevném prahu. Ve sklopné poloze spolu tvoří v příčném směru práh Jamborova typu s minimálním vzdutím při průchodu velkých vod.

U pravého břehu v ř. km 27,49 je plavební kanál rozdělen plavebními komorami na horní a spodní část. Plavební komory jsou dvě, řazené za sebou. Stěny velké plavební komory jsou tvořeny svislou larsenovou stěnou, stěny malé plavební komory jsou z kyklopského zdiva.

Hlavním účelem zdymadla Dolany-Dolánky je zajištění splavnosti toku pro plavbu a stabilizace spádových poměrů říční tratě. Z jezové zdrže, která sahá od tělesa jezu až k jezu v Klecanech a na levém břehu z velké části přiléhá ke katastrálnímu území města Libčice, se uskutečňují povolené odběry vody. Hydroenergetické možnosti jezu jsou zužitkovány ve vodní elektrárně.

Hradící výška: 3,30 m 
Délka vzdutí: 9,64 km 
Objem jezové zdrže: 4,31 milionu m3