Protikorupční strategie

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program státního podniku Povodí Vltavy naleznete ZDE.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy naleznete ZDE.

Compliance program

Compliance program státního podniku Povodí Vltavy naleznete ZDE.

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/rezortni-interni-protikorupcni-program/

Systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání


Podezření na protiprávní nebo korupční jednání zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy je možné oznámit na ohlašovací místo, kterým je útvar generálního ředitele, a to:

  • osobně na ohlašovacím místě
  • v listinné podobě na adresu

                    Povodí Vltavy, státní podnik, útvar generálního ředitele
                    Holečkova 3178/8
                    150 00 Praha 5 - Smíchov

  • telefonicky na telefonní číslo +420 221 401 468
  • elektronicky na adresu elektronické pošty korupce@pvl.cz

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • identifikaci osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání, dalších na takovém jednání zúčastněných osob, případně osob z takového jednání profitujících
  • podrobný, souvislý a konkrétní popis protiprávního nebo korupčního jednání včetně časového sledu
  • konkrétní důkazy o protiprávním nebo korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Oznamovatel podání oznámení o podezření na protiprávní nebo korupční jednání ve státním podniku Povodí Vltavy má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Při prošetřování podezření se postupuje tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

 

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 20. listopadu 2018 schválila vláda ČR usnesením vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP).

V souladu s platným zněním RRIPP a s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva zemědělství, aktualizovaným ke dni 30. 6. 2020, zveřejňují rezortní organizace seznam poradenských společností, advokátů a advokátních kanceláří, s nimiž mají uzavřen smluvní vztah na poskytování právních a poradenských služeb, a to včetně sjednaných či smluvních odměn a souhrnu vyplacených finančních prostředků.

 

Přehled - 2. pololetí 2023