1. cyklus

mapy povodňového nebezpečí

Státní podnik Povodí Vltavy je pořizovatelem map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik  v oblastech s významným povodňovým rizikem, které byly identifikovány v jeho územní působnosti. Potřeba zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik vyplývá z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, která byla do české legislativy transponována především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik byly dokončeny v plánovaném termínu 31. října 2013 a následně zveřejněny v Centrálním datovém skladu, jehož pořizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. V Centrálním datovém skladu jsou umístěny všechny mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které byly zpracovány pro oblasti s významným povodňovým rizikem na celém území České republiky. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik naleznete na adrese: http://hydro.chmi.cz/cds (v současné době částečně nefunkční).

Mapy povodňového ohrožení a rozlivů lze nalézt zde.

Pořízení map povodňového nebezpečí a povodňových rizik bylo spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí.

 

Státní podnik Povodí Vltavy připravil souhrnné informace o mapách povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Informační listu č. 2 – únor 2014, který je ke stažení zde.