Projekt z norských fondů Ålesund

Ålesund – Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“
„Supported by Norway through the Norway Grants.“

NÁZEV PROJEKTU

Ålesund – Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod
Ålesund - Acquisition of laboratory analytical equipment for the analysis of micropollutants in water samples

Číslo výzvy: NF Call-3A - 3.3.1.1.
Výzva: Ålesund - Infrastruktura a analytické metody pro identifikaci nových znečišťujících látek ve vodním prostředí
Typ výzvy: Otevřená výzva
Registrační číslo 3223100002
Číslo spisu v ESS SZ SFZP 248717/2022
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023
Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 30. 4. 2024
Hlavní aktivita: NF 3.1 - Realizace projektů pro zlepšení monitoringu nových znečišťujících látek dle vodní rámcové směrnice

Související webové odkazy:

www.sfzp.cz/norskefondy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.org

 

Aktuální stav realizace projektu:

  • Březen 2024 - Při příležitosti Světového dne vody se v sobotu 22. března 2024 uskutečnil v plzeňských vodohospodářských laboratořích již tradiční Den otevřených dveří, v rámci kterého měla široká veřejnost možnost seznámit se, mimo jiné, s novu analytickou technikou pořízenou prostřednictvím Norských fondů.

  • Leden 2024 - Ve středu 24. ledna 2024 proběhl v sídle státního podniku Povodí Vltavy v Praze workshop pod názvem Jaké jsou možnosti laboratorní analytické techniky při analýze mikropolutantů v životním prostředí?, v rámci kterého představili pracovníci vodohospodářských laboratoří Povodí Vltavy možnosti nového zařízení. Pořízení laboratorní analytické techniky v rámci projektu Ålesund umožní vodohospodářským laboratořím státního podniku Povodí Vltavy z velké části naplnit požadavky národní a evropské legislativy v oblasti analýzy mikropolutantů. Jedná se zejména o analyty ze skupiny léčiv, technologických aditiv a dalších látek. Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem a automatické předkoncentrační jednotky umožní stanovení požadovaných analytů v nízkých koncentracích a současně poskytne možnost provedení tzv. necíleného screeningu látek, které doposud mohly unikat pozornosti při využití rutinních analytických metod. V rámci workshopu byly představeny i výsledky a odborné výstupy z oblasti monitoringu mikropolutantů v životním prostředí.
    Cílem setkání, které se těšilo velkému zájmu z řad odborné veřejnosti, bylo vzájemné obohacení všech účastníků, kteří se zabývají podobnou problematikou, o nové poznatky o imisních dopadech mikropolutantů ve složkách životního prostředí.

  • Prosinec 2023 - V rámci zajištění publicity projektu byl vydán nástěnný kalendář na rok 2024, který celý projekt představuje.

  • Listopad 2023 - Dokončení instalace, podpisem předávacího protokolu stvrzeno převzetí předmětu níže uvedené kupní smlouvy. Součástí předávacího protokolu je i kapitola obsahující validaci nové multireziduální metody stanovení farmak a prostředků personální péče (PPCPs), která dosahuje mezí stanovitelnosti odpovídajících přibližně jedné třetině norem enviromentální kvality uvedených ve směrnici 2009/90/EC pro analyty: ibuprofen, diclofenak, karbamazepin, azithromycin, erythromycin, clarithromycin, bisfenol A a triclosan v souladu s tabulkou č.1 kapitoly 2.1 Výzvy Alesund.

  • Říjen 2023 - Vnitropodnikové setkání zainteresovaných zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy za účelem představení nového pracoviště ultrastopové kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem pracujícím ve vysokém rozlišení molekulových hmotností vybudované v prostorách vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy v Plzni.
  • Srpen – říjen 2023 - Instalace dodaných analytických přístrojů ve vodohospodářské laboratoři Plzeň.
  • Červen 2023 - Změna názvu společnosti HPST, s.r.o. na Altium International s.r.o.
  • Duben 2023 - Podpis kupní smlouvy (KS) č. PVL-696/2023/SML - Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod“ mezi Povodím Vltavy, státní podnik a HPST s.r.o.

 

Kontakty

 

Fotogalerie