Oznamovací systém

Informace o podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

V souladu se shora uvedeným předpisem byl dosavadní systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy rozšířen a doplněn na základě pravidel stanovených zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatele (dále jen z. č. 171/2023 Sb.) následujícím způsobem.

Každý zaměstnanec státního podniku Povodí Vltavy či osoba vykonávající u něj odbornou praxi nebo stáž je oprávněn podat oznámení o možném protiprávním jednání k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž vykonával nebo vykonává práci nebo u osoby, se kterou je v kontaktu v souvislosti s výkonem své práce, a to níže uvedenými způsoby a stát se tak oznamovatelem dle z. č. 171/2023 Sb.

Z možnosti podání oznámení dle z. č. 171/2023 Sb. jsou státním podnikem Povodí Vltavy vyloučeny osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, vykonávající práva spojená s účastí v právnické osobě, vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby, plnící úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, spravující svěřenský fond nebo ucházející se o práci či jinou obdobnou činnost.  

Oznamované protiprávní jednání přitom musí mít znaky trestného činu, přestupku pokutovaného částkou vyšší než 100.000,- Kč, porušovat z. č. 171/2023 Sb. nebo porušovat jiný právní předpis či předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel podávající oznámení dle z. č. 171/2023 Sb., pokud jej z oprávněných důvodů shledal pravdivým, má nárok na ochranu před tzv. odvetnými opatřeními, tedy jednáním v souvislostí s jeho prací, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a může mu způsobit újmu.

Oznamovatel má možnost podat své oznámení písemně i ústně. Písemné oznámení může být podáno e-mailem zaslaným na adresu oznameni@pvl.cz nebo na adresu Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00, přičemž obálka musí být označena poznámkou „Příslušná osoba“. Ústní oznámení lze učinit telefonicky na číslo +420 720 821 512 nebo osobně u Příslušné osoby, na základě výzvy oznamovatele a následné domluvy o místu a termínu jednání. Aby bylo sdělení oznamovatele vnímáno jako oznámení dle z. č. 171/2023 Sb. musí být z ústního jednání i telefonického hovoru vždy pořízen záznam, ke kterému bude oznamovateli umožněno se vyjádřit. Příslušnou osobou dle z. č. 171/2023 Sb. je určen pan Miloš Hrdina, se kterým je možno komunikovat prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla a e-mailové adresy.

Pokud má být sdělení vnímáno jako oznámení podle z. č. 171/2023 Sb., musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je zřejmá totožnost oznamovatele. Totožnost oznamovatele bude známa pouze příslušné osobě či osobám, které jsou dále vázány mlčenlivosti ohledně identity oznamovatele.

Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno a dále bude vyrozuměn o odmítnutí oznámení nebo jeho přijetí a provedení nápravného opatření, to vše ve lhůtách stanovených v z. č. 171/2023 Sb.

Oznámení je možno také učinit na Ministerstvo spravedlnosti způsoby popsanými na jeho internetových stránkách.