Profil

Profil státního podniku Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje na nejlepší tradice a zkušenosti českého vodního hospodářství. Cílem je zlepšovat možnosti všestranného využívání povrchových a podzemních vod v celém hydrologickém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 21 900 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 550 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 200 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 115 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 307 pevnými jezy a s 22 malými vodními elektrárnami.

Základním posláním státního podniku je:

 • výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit,
 • výkon dalších činností stanovených právními předpisy, Statutem a Zakládací listinou,
 • výkon práva hospodařit s určeným majetkem ve vlastnictví státu,
 • nakládání s vodami na vodních dílech v majetku státu, s nimiž má právo hospodařit za stanovených podmínek,
 • zajištění vyjadřovací činnosti k záměrům staveb, zařízení a činností v povodí Vltavy,
 • zajišťování povinností správce vodních toků, správce, správce povodí a vlastníka vodních děl při ochraně před povodněmi, 
 • zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při jejich činnosti,
 • pořizování plánů dílčích povodí pro dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje,
 • zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, včetně zajišťování provozního monitoringu jakosti povrchových vod,
 • vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání vodních toků


Povodí Vltavy, státní podnik, přináší na svých internetových stránkách www.pvl.cz aktuální informace o:

 • vodních stavech a průtocích
 • povodňových stavech
 • jakosti povrchové vody
 • vodních dílech a mimořádných manipulacích
 • plánování v oblasti vod
 • veřejných zakázkách