Obecné informace

Vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik získávají aktuální informace o stavu vodního prostředí a systematickým způsobem monitorují jeho změny. Laboratoře mají sídlo v Praze, Plzni a v Českých Budějovicích.  Hlavní část kapacity laboratoří je věnována pravidelnému monitorování jakosti stojatých a tekoucích povrchových vod (řeky, potoky, nádrže), kontrole vypouštěných odpadních vod, monitorování obsahu škodlivin v sedimentech a plaveninách. Pro účely stanovení ekologického stavu laboratoře provádějí monitorování jednotlivých biologických složek a zjišťují stav jejich kontaminace. Útvar vodohospodářských laboratoří také provádí  základní radiochemická stanovení  ve vodě. Část kapacity laboratoří je k dispozici pro zakázky externích zákazníků.

Laboratoře mají zavedený a propracovaný systém kontroly  kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Každá z laboratoří je akreditována u Českého institutu pro akreditaci (ČIA), na velkou část svých metod mají laboratoře přiznán flexibilní rozsah akreditace (FRA). Pro měření obsahu přírodních radionuklidů a microcystinů ve vodě mají laboratoře povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Laboratoře disponují moderní laboratorní a vzorkovací technikou. Používají osvědčené a   progresivní analytické postupy, mají zavedený systém interní specializace. V rámci tohoto systému  jsou vzorky pro některá stanovení předávány mezi jednotlivými laboratořemi, což umožňuje každé laboratoři nabídnout svým zákazníkům komplexní rozsah analýz za příznivých ekonomických podmínek. Samozřejmostí je dodržení vysoké kvality práce, díky odborně vyškolenému personálu laboratoří a modernímu přístrojovému vybavení.

Základní přehled analýz povrchových, pitných odpadních vod, sedimentů, kalů a hydrobiologických vzorků, prováděných ve vodohospodářských laboratořích Povodí Vltavy, státní podnik

 • Odběr vzorků pro chemické a biologické analýzy
 • Základní fyzikální a chemické parametry měřené v terénu
 • Základní chemické parametry (anionty, kationty, TOC, CHSK, BSK, NL, RAS, atd.)
 • Mikrobiologické parametry (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, intestinální enterokoky a kultivovatelné mikroorganismy)
 • Hydrobiologické parametry (makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, zooplankton, chlorofyl a další)
 • Kovy (cca 26 základních kovů) včetně stanovení obsahu jejich rozpuštěných forem
 • Radiochemie (aktivita alfa, beta, radon, radium, uran)
 • Sumární organické parametry (NEL, EL, C10-C40, AOX)
 • Speciální organické parametry – jednotlivé látky v rámci následujících skupin: 
  • polyaromatické uhlovodíky
  • těkavé organické látky
  • polychlorované bifenyly
  • organochlorové pesticidy
  • dusíkaté pesticidy včetně metabolitů
  • deriváty kyseliny močové (pesticidy)
  • fenoxyalkanové kyseliny
  • aniliny a nitrolátky
  • chlorfenoly
  • komplexotvorné látky
  • syntetické mošusové látky
  • ftaláty
  • polybromované difenylethery
  • microcystiny
  • vybraná léčiva a jejich rozkladné produkty