Jaké jsou povinnosti vlastníků staveb při ochraně před povodněmi?

Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení povodním a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území - § 63 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Každá fyzická nebo právnická osoba se před povodní chrání sama způsobem a měrou, kterou uzná za vhodnou vzhledem k míře nebezpečí povodně pro sebe a pro svůj majetek.

Vlastníci staveb ve stanoveném záplavovém území - § 66 odst. 1 vodního zákona – jsou povinni zpracovat pro svou stavbu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce povodňový plán a předložit jej povodňovému orgánu obce k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce -§ 71 odst. 7 vodního zákona.

V pochybnostech o rozsahu této povinnosti, o povinnosti vlastníků pozemků nebo jiných staveb, zpracovat povodňový plán rozhodne v řízení zahájeném z moci úřední vodoprávní úřad – obecní úřad příslušné obce s rozšířenou působností - § 71 odst. 4 vodního zákona.

Nesplnění této povinnosti je přestupkem podle § 121 odst. 2 písm. a) nebo podle § 125f
odst. 2 písm. a) vodního zákona, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.