Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy v roce 2005

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen "vyhláška o bilanci") sestavení vodohospodářské bilance v oblasti povodí za minulý kalendářní rok 2005, v termínu do 30. září 2006. V rámci územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik jsou podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona určeny tři oblasti povodí – oblast povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní Vltavy. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je upraveno vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o oblastech povodí“). Oblasti povodí jsou podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o oblastech povodí souvislá území České republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickými rajony. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je stanoveno v Příloze č. 1 vyhlášky o oblastech povodí. Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005, v oblasti povodí Berounky za rok 2005 a v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005 je sestavena v souladu s ustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti. Výstupy vodohospodářské bilance jsou členěny do jednotlivých zpráv podle oblastí povodí a obsahují hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vod povrchových.

povodí Horní Vltavy

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005“, která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy za období 2004-2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci a tvoří přílohu Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2005.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Horní Vltavy 385 odběrů podzemních vod, 56 odběrů povrchových vod, 453 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 39 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 10 kontrolních profilech státní sítě a ve 12 kontrolních profilech vložených. Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona je zřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státní měřící sítě, z profilů pro měření radioaktivity, ze zonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřeby správce povodí.V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Horní Vltavy 32 profilů státní sítě, 6 profilů pro měření radioaktivity, 130 zonačních profilů vodních nádrží a 255 vložených profilů, celkem 423 profilů sledování jakosti povrchových vod. Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodí Horní Vltavy jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA“). Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládá správce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rok každoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2005 jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstva zemědělství (internetová adresa www.povodi.mze.cz, záložka „Evidence ISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběry a vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilech správce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody“.

Oblast povodí Horní Vltavy

 

Oblast povodí Horní Vltavy

 

obrázek HV
Jakost povrchových vod

VHB HV - jakost [PDF - 1810.2kB] 
VHB HV - jakost graf [PDF - 712.2kB]

Množství povrchových vod

VHB HV1 - povrchová voda text [PDF - 17793.8kB] 
VHB HV2 - povrchová voda grafy [PDF - 2028.4kB] 
VHB HV3 - povrchová voda tabelární část [PDF - 668.5kB]

Podzemní vody

VHB HV - podzemní [PDF - 5861.9kB]
VHB HV - podzemní tabulky [PDF - 330kB]

Vypouštění vod

VHB HV - podzemní [PDF - 5861.9kB]
VHB HV - podzemní tabulky [PDF - 330kB]

povodí Berounky

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2005 představuje hodnocení minulého kalendářního roku aobsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Berounky za rok 2005“, která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Berounky za období 2004-2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Berounky za rok 2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Berounky za rok 2005“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci a tvoří přílohu Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Berounky za rok 2005.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Berounky 355 odběrů podzemních vod, 58 odběrů povrchových vod, 378 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 14 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 10 kontrolních profilech státní sítě a ve 12 kontrolních profilech vložených. Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona je zřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státní měřící sítě, z profilů pro měření radioaktivity, ze zonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřeby správce povodí.V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Berounky 37 profilů státní sítě, 15 profilů pro měření radioaktivity, 383 zonačních profilů vodních nádrží a 242 vložených profilů, celkem 377 profilů sledování jakosti povrchových vod. Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodí Berounky jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA“). Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládá správce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rok každoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2005 jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstva zemědělství (internetová adresa www.povodi.mze.cz, záložka „Evidence ISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběry a vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilech správce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody“.

oblast povodí Berounky

 

Oblast povodí Berounky

 

Jakost povrchových vod

VHB BE - jakost [PDF - 3189.8kB] 
VHB BE - jakost graf [PDF - 825.8kB]

Množství povrchových vod

VHB BE1 - povrchová voda text [PDF - 18279.4kB] 
VHB BE2 - povrchová voda grafy [PDF - 1010.1kB] 
VHB BE3 - povrchová voda tabelární část [PDF - 746.8kB]

Podzemní vody

VHB BE - podzemní [PDF - 11796.4kB]
VHB BE - podzemní tabulky [PDF - 131.4kB]

Vypouštění vod

VHB BE - vypouštění [PDF - 14696.9kB]

povodí Dolní Vltavy

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005 představuje hodnocení minulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005“, která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za období 2004-2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci),
 • „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci a tvoří přílohu Vodohospodářské bilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2005.

V rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena a aktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to v rozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Dolní Vltavy 316 odběrů podzemních vod, 64 odběrů povrchových vod, 380 vypouštění odpadních a důlních vod do vod povrchových a 39 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 7 kontrolních profilech státní sítě a ve 3 kontrolních profilech vložených. Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona je zřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státní měřící sítě, z profilů pro měření radioaktivity, ze zonačních profilů vodních nádrží a z profilů vložených pro potřeby správce povodí.V roce 2005 bylo takto evidováno v oblasti povodí Dolní Vltavy 322 profilů státní sítě, 15 profilů pro měření radioaktivity, 1341 zonačních profilů vodních nádrží a 127 vložených profilů, celkem 1505 profilů sledování jakosti povrchových vod. Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblast povodí Dolní Vltavy jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačního systému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA“). Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládá správce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rok každoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2005 jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstva zemědělství (internetová adresa www.povodi.mze.cz, záložka „Evidence ISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběry a vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilech správce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody“.

oblast povodí Dolní Vltavy

 

Oblast povodí Dolní Vltavy

obrázek DV

 

Jakost povrchových vod

VHB DV - jakost [PDF - 1100.7kB] 
VHB DV - jakost grafy [PDF - 591.8kB]

Množství povrchových vod

VHB DV - povrch.tabel [PDF - 527.9kB]
VHB DV - povrch.voda1 [PDF - 20707.5kB]
VHB DV - povrch.voda2 [PDF - 1539.9kB]

Podzemní vody

VHB DV - podzemní [PDF - 11783.5kB]
VHB DV - podzemní tabulky [PDF - 1495.8kB]

Vypouštění vod

VHB DV - vypouštění [PDF - 6669.1kB]