Jaký je vztah správce vodního toku k funkcím vodního toku?

Funkce vodního toku jsou definovány v § 2 písm. c) vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako odvádění povrchové vody z povodí vodního toku jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům a k funkci ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

Správce vodního toku sám funkce vodního toku nezajišťuje ani neplní.

Správce vodního toku je však povinen plnit své povinnosti - § 47 vodního zákona, vyhláška
č. 178/2012 Sb. - tak, aby byly funkce vodního toku zachovány.

Ve svých vyjádřeních z pozice účastníka řízení podle vodního zákona, stavebního zákona a dalších je povinen chránit možnost, aby dotčený vodní tok mohl, v největší možné míře, plnit své funkce proti všem subjektům, které by svou činností mohly funkce vodního toku omezovat.

Stejně tak postupuje i v případě svých vyjádření k havarijním a povodňovým plánům jiných osob.

Stejné povinnosti má i správce povodí ve svých stanoviskách vydávaných podle § 54 odst. 4 vodního zákona.