Ochrana osobních údajů (GDPR)

1) ) U Povodí Vltavy, státní podnik jsme vždy kladli důraz na vysoký stupeň ochrany osobních údajů a tomuto závazku zůstáváme věrni i nadále. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik, (ke stažení zde), ve které jsou popsány principy zpracování a ochrany osobních údajů a odpovědnost Správce.

2) Povodí Vltavy, státní podnik zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu a v nezbytném rozsahu, který je stanoven jednotlivými účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem.

3) Právními důvody pro zpracování jsou plnění povinností (např. v oblasti pracovního práva), plnění uzavřených smluv, případně oprávněný zájem podniku.

4) Kategorie dotčených osobních údajů jsou především identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní spojení a fyzická podoba.

5) Osobní údaje jsou předávány pouze v případech, kdy tak ukládá zákon.

6) Pokud jsou u Povodí Vltavy, státní podnik, zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

a) požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f) požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Povodí Vltavy, státní podnik, poskytl/a,

g) podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7) Pokud je zpracování osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

8) Svá práva vůči Povodí Vltavy, státnímu podniku, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:

Gabriela Pelikánová
Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 – Smíchov
tel: 221 401 916
e-mail: gdpr@pvl.cz