Co je nezbytné k vydání stanoviska správce povodí ke stavbě studny?

Co je nezbytné k vydání stanoviska správce povodí ke stavbě studny, případně povolení k odběru podzemních vod z ní?

K povolení stavby studny a povolení odběru podzemní vody z ní je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Pokud se předpokládá výstavba studny ve společném územním a stavebním řízení (společné povolení), je třeba k takovému záměru stanovisko správce povodí (příloha č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Formulář žádosti na vodoprávní úřad lze nalézt sb033-18 817..912 (zakonyprolidi.cz)

Pro vydání stanoviska správce je nezbytné zaslat podklady uvedené v odkazu výše „Jaké podklady ….“ doplněné o:

  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a České geologické službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. hydrogeologa).

Řízení o povolení stavby studny je vždy vedeno současně s povolením k nakládání s vodami - k odběru podzemní vody, ke kterému je také nezbytné stanovisko správce povodí (příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů), a pro nutnost posouzení takovéhoto záměru je dále nutné doplnit žádost o:

  • účel odběru podzemní vody,
  • údaje o množství odebíraných podzemních vod (Qprům v l/s, Qmax v l/s, Qmax v m3/měsíc a Qmax v tis. m3/rok);
  • počet měsíců v roce, kdy bude odběr realizován;
  • dobu, na kterou je nakládání s vodami požadováno.

Formulář žádosti na vodoprávní úřad lze nalézt 2018c089z0183p001.pdf (zakonyprolidi.cz)

 

V případě, že podzemní voda bude odebírána pro potřeby domácností (zásobování rodinného domu, rekreačního objektu), není stanovisko správce povodí k odběru podzemní vody třeba.

Formulář žádosti na vodoprávní úřad pro tento případ lze nalézt 2018c089z0183p002.pdf (zakonyprolidi.cz)