2. cyklus

OPŽP, EU - Fond soudržosti

Státní podnik Povodí Vltavy je pořizovatelem aktualizace map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik zpracovaných během prvního cyklu (2011 – 2013) v oblastech s významným povodňovým rizikem, které byly identifikovány v jeho územní působnosti. Potřeba zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik vyplývá z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, která byla do české legislativy transponována především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik byly dokončeny v plánovaném termínu 20. prosince 2019 a následně zveřejněny v Centrálním datovém skladu na Ministerstvu životního prostředí. V Centrálním datovém skladu jsou umístěny všechny mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, které byly zpracovány pro oblasti s významným povodňovým rizikem na celém území České republiky. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik naleznete na adrese: https://cds.mzp.cz.

Pořízení aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik bylo spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí.