Zasílání informací o mimořádném pohybu hladiny nádrže Orlík

Nabídka možnosti zasílání informací o mimořádném pohybu hladiny ve vodní nádrži Orlík pro vlastníky a provozovatele plavidel formou SMS

Povodí Vltavy, státní podnik, nabízí možnost přihlásit se k odběru stručných textových zpráv formou SMS, jejichž prostřednictvím bude vodohospodářský dispečink vlastníkům a provozovatelům plavidel sdělovat informace o mimořádných situacích, u kterých lze očekávat výrazný pohyb hladiny ve vodní nádrži Orlík.

Pokud máte o odběr SMS zájem, je nezbytné se zaregistrovat na adrese orlik.info@pvl.cz a v emailu uvést tyto informace:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo GSM
 • E-mailovou adresu
 • Jméno plavidla
 • Evropské identifikační číslo/evidenční číslo plavidla
 • Místo vyvázání/kotvení plavidla – lokalita/jméno zátoky, říční kilometr
 • Snímek lodního osvědčení, případně smlouvy se státním podnikem Povodí Vltavy.

Odhlášení odběru bude probíhat opět na e-mailové adrese orlik.info@pvl.cz.

Cílem zasílané SMS je upozornit vlastníky a provozovatele plavidel na:

 • mimořádné situace (povodně, sucho, nestandardní provozní situace apod.), při kterých lze očekávat výrazný pohyb hladiny ve vodní nádrži Orlík, pokud jsou v dostatečném předstihu státnímu podniku Povodí Vltavy známy;
 • plánované výrazné kolísání hladiny ve vodní nádrži Orlík;
 • změnu trendu výšky hladiny – tedy zda se bude jednat o výrazný pokles nebo vzestup.

Vždy je na vlastníkovi či provozovateli plavidla, aby vyhodnotil, zda aktuální vyvázání/kotvení jeho; plavidla nevyžaduje vytáhnutí na břeh (nad kótu nejvyššího vzdutí) nebo přemístění na jiné vhodné místo umožňující převazování plavidla v závislosti na změně výšky vodní hladiny (ustanovení § 23a zákona č. 114/1995, o vnitrozemské státní plavbě, ve znění pozdějších předpisů), a to vždy i s ohledem na další povinnosti plynoucí z platných právních předpisů.

Obsahem SMS nejsou informace:

 • o aktuálním pohybu hladiny v pravidelném/běžném režimu (lze nalézt na webových stánkách Povodí Vltavy, státní podnik (https://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=VLOR&oid=2 )
 • o dalších mimořádných stavech, které se vyskytují náhodně a neočekávaně (zejména neočekávaný vývoj hydrologické situace, mimořádný nebo nouzový stav v energetice a další situace, které mohou mít za následek neplánované změny hladiny ve vodní nádrži Orlík).

Upozornění:

Přihlášení k odběru SMS je dobrovolné a je podmíněno poskytnutím údajů o vlastníkovi nebo provozovateli plavidla a o plavidle samém, viz výše.

S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

K zařazení do rozdělovníku je nutné doložit vztah k plavidlu, tedy zaslat i číslo smlouvy se státním podnikem Povodí Vltavy, případně snímek lodního osvědčení.

Doplňující informace:

Pohyb hladiny nádrže Orlík se odvíjí od aktuální hydrologické situace, od provozu vodní elektrárny na VD Orlík, která je provozována ve špičkovém režimu, ten je závislý na potřebách elektrizační soustavy České republiky a je do značné míry nepředvídatelný. Údolní nádrž Orlík s délkou vzdutí 68 kilometrů má poměrně velké mezipovodí (plocha povodí a drobné toky, které ústí přímo do nádrže), jež je neměřené a nejsou k němu vytvářeny žádné hydrologické prognózy. Z těchto důvodů je velmi obtížné (až nemožné) s předstihem dostatečně přesně určit, kde přesně se bude hladina nacházet.

Plánovaný pohyb hladiny, jakým je vytváření volného prostoru při očekávaných zvýšených průtocích nebo povodni (pokles hladiny), nebo zahájení akumulace vody na blížící se plavební sezónu (vzestup hladiny) je s určitým předstihem znám, tedy ten oznámit lze.

Státní podnik Povodí Vltavy nadále zveřejňuje informace na svých webových stránkách. To však předpokládá aktivitu ze strany vlastníků a provozovatelů vyvázaných plavidel v podobě pravidelného sledování webových stránek. Možnost aktivace zasílání informační SMS je doplňující informace pro ty uživatele plavby, kteří nemusí mít operativní přístup k internetu.