Komplexní řešení sucha na Rakovnicku

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ SUCHA NA RAKOVNICKU

Rakovnicko v západní části v povodí Rakovnického potoka patří v rámci našeho území k místům, kde v posledních desetiletích nejvíce pociťují změnu klimatu. Z hlediska klimatických poměrů je významná plošná proměnlivost dlouhodobých úhrnů srážek v povodí. Rozmezí ročních úhrnů je 484 – 584 mm, přičemž srážkové úhrny jsou nejnižší v severozápadní části, zejména v subpovodích Kolešovického potoka. Naopak v jižní části povodí dosahují výšky srážek hodnot nad 510 mm. Subpovodí Kounovského a Krušovického potoka při severovýchodním okraji povodí mají roční srážkové úhrny nejvyšší, až nad 530 mm. Lze konstatovat, že i když roční úhrny srážek klesají jen velmi mírně, jejich rozdělení se poněkud změnilo. Podstatně ubylo srážek s velkými výškami na povodí a důležitý je pokles srážek v jarním období od dubna do června. Teplota vzduchu v období 1960 ‑ 2008 má zřetelný vzestupný trend, za 49 let jde o zvýšení o 1,4 °C. Přitom převážná část vzestupu nastala až po roce 1980. V ročním chodu se teploty vzduchu od prosince až po srpen výrazně zvyšují, s maximem v lednu a jen mírnějším vzestupem pouze v dubnu a červnu. Zjištěný lineární trend relativní vlhkosti vzduchu v období 1960 ‑ 2008 odpovídá mírnému poklesu měsíčních relativních vlhkostí vzduchu za 49 let o 0,94 %, přičemž převážná část poklesu nastala až v po roce 1998.

Rakovnický potok je levostranným přítokem Berounky, do které ústí v obci Roztoky. Plocha celého jeho povodí činí 344 km2. Toto povodí leží v nadmořských výškách cca 315 ‑ 600 m n. m., sklony terénu jsou na většině povodí malé, průměrně 7 %. Významná je velká míra zemědělského využití a nerovnoměrné rozmístění zalesněných částí povodí, 59 % plochy je orná půda, 18 % je zalesněno. V povodí Rakovnického potoka se nachází cca 85 malých vodních nádrží, jejichž reálná plocha je cca 114 ha, tj. 3,8 % plochy povodí.

Situace širších vztahů VD Senomaty a VD Šanov

Povodí Rakovnického a Kolešovického potoka nad navrhovanými vodními nádržemi