Kemp Radava

Vážení klienti,

z důvodu provádění nezbytných úkonů pro zajištění předepsané kvality pitné vody v sociálních zařízeních provozovaných státním podnikem Povodí Vltavy, nebude možné využívat sprchy a nepoteče voda z kohoutků v sociálních zařízeních u recepce kempu a v pravé části areálu ( v blízkosti rekreačního zařízení – chatky Radava ), a to v době 7. - 12.7.2021.

Pitná voda  ( tedy i na mytí rukou ) je pro Vás stále připravena v cisterně pod recepcí. Dále bude pro mytí rukou k sociálnímu kontejneru v pravé části areálu umístěna mobilní nádrž s vodou a u recepce bude možné využít výdejových kohoutků na domečku za recepcí.

Omlouváme se za vzniklé potíže omezením provozu a děkujeme za pochopení.

Povodí Vltavy, státní podnik

provozovatel kempu Radava

 


 

Pozvánka na setkání s uživateli kempu Radava 1.10.2021

ke stažení ZDE

 


 

Provozní doba recepce září 2021

Pondělí až pátek 8 – 15

Sobota 9 – 12

Neděle - zavřeno

 


 

Oznámení provozovatele Kempu Radava - otevření od 24. 5. 2021

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, bude od 24. 5. 2021 Kemp Radava otevřen, přičemž Kemp Radava bude možné využívat pouze za splnění níže uvedených podmínek.

V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády č. 474 ze dne 21. 5. 2021, je umožněno od 24. 5. 2021 poskytovat ubytovací či jiné služby v Kempu Radava pouze:

Osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a současně prokáží splnění některé z následujících podmínek, tedy prokáží, že:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem,

b) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

c) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvovaly nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

Dále je možno poskytovat ubytování osobám, které prošly alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, nebo prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

S ohledem na výše uvedené bude setrvání či pobyt v Kempu Radava umožněn pouze osobám, které se prokáží potvrzením o splnění některé z výše uvedených podmínek, vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, Ministerstvem zdravotnictví, lékařem nebo zaměstnavatelem (dále též „Potvrzení“).

Osoby mající zájem o využívání Kempu Radava proto musí předložit Potvrzení dle výše uvedeného na recepci Kempu Radava, a to bezodkladně po jejich příjezdu do Kempu Radava, v provozní době recepce: Po – Pá 8:00 - 15:00 hod., So – 8:00 - 12:00 hod (dále jen „Provozní doba recepce“). V případě příjezdu do Kempu Radava v čase mimo Provozní doby recepce jsou tyto osoby povinné prokázat se Potvrzením nejpozději následující den (nebo v případě příjezdu v sobotu následující pondělí) po příjezdu, v Provozní době recepce.

Současně musí osoby využívající Kemp Radava opakovaně vždy po uplynutí 7 dnů jejich pobytu v Kempu Radava (i) předložit potvrzení o splnění podmínky uvedené v bodě a. výše, vydané poskytovatelem zdravotních služeb, a to nejpozději v následující provozní den recepce a v Provozní době recepce nebo (ii) podstoupit antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2, určeného pro sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a to nejpozději v následující provozní den recepce a v Provozní době recepce (dále též „Podmínky prodloužení pobytu“). V opačném případě budou muset tyto osoby Kemp Radava opustit.

Upozorňujeme, že v případě nepředložení Potvrzení dle výše uvedeného nebo nesplnění Podmínek prodloužení pobytu, nebude takovým osobám umožněn pobyt či setrvání v Kempu Radava.

S ohledem na uzavření kempu Radava v květnu 2021 v souvislosti s platnými protiepidemickými nařízeními byl poplatek pro vlastníky objektů pro táboření stanoven na tento měsíc ve výši 300,- Kč.

 

Provozovatel:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70889953  DIČ: CZ70889953

Adresa kempu:

Kemp Radava, 399 01 Kovářov

Odpovědná osoba:

Jiří Rotter

Kontakt:

tel: 720 976 910
e-mail: radava@pvl.cz

Platby za dlouhodobý pobyt jsou přijímány v hotovosti v provozních hodinách recepce kempu nebo bankovním převodem na základě vyplněného registračního listu a přiděleného registračního čísla. Platby za krátkodobé pobyty budou přijímány průběžně.
Nejsou akceptovány platby kartou.
Podrobné informace jsou uvedeny v Provozním řádu kempu Radava a Ceníku.

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád kempu Radava 2020 (PDF)

Ceník kempu Radava 2018 (DOC)

Registrační list - kemp Radava (DOC)

 

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik.

 


 

 Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

od 1. 1. 2018 dochází ke změně platby za dlouhodobě umístěné objekty pro táboření (včetně osob a vozidla) v prostoru kempu, a to:

  • v období leden – duben                   300 Kč/měsíc
  • v období květen – září                   2 300 Kč/měsíc
  • v období říjen – prosinec                 300 Kč/měsíc

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
V cenách nejsou zahrnuty poplatky vybírané obcemi podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatky za elektřinu budou hrazeny dle skutečné spotřeby koncového uživatele objektu pro táboření.

Platby musí být provedeny bezhotovostním způsobem na bankovní účet č. 31632051/0100 pod variabilním symbolem uvedeným na registračním listě (118 + číslo karavanu), a to vždy do 15. dne každého měsíce.

 


 

V Praze dne 16.12.2016

Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

dovoluji si Vám všem oznámit, že provoz kempu Radava bude i nadále zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy a nepřipravuje se žádné výběrové řízení na jiného provozovatele.

Dovolte, abych Vám nyní za státní podnik Povodí Vltavy popřál radostné a pohodové vánoční svátky, hlavně hodně zdraví, klidu a pohody v roce 2017, včetně mnoha pěkných chvil strávených v kempu Radava.

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

 


 

Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

Na těchto webových stránkách naleznete základní informace o provozování kempu Radava, včetně kontaktních údajů, Ceníku, Provozního řádu a Registračního formuláře. Všechny tyto dokumenty jsou určeny rovněž ke stažení.
Budeme se snažit, aby vše fungovalo jak má a k plné spokojenosti Vás rekreantů. Možná nám rozjezd provozování kempu bude chvíli trvat, a tak Vás žádám o případnou trpělivost.

Dovolte, abych Vám za státní podnik Povodí Vltavy, tedy za provozovatele kempu Radava popřál pokud možno nerušený pobyt v kempu, příjemnou rekreaci a pěkné počasí po dobu Vašeho pobytu :-)

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

 


 

Aktuální informace pro návštěvníky kempu a vlastníky objektů pro táboření (září 2016)

Provoz kempu pro krátkodobé pobyty byl ukončen ke dni 4. 9. 2016.

Vlastníky objektů pro táboření dlouhodobě umístěných v prostoru kempu informujeme, že sociální zařízení bude v provozu do 30. 9. 2016. Výhledově bude krátkodobě omezena  možnost odběru elektrické energie v důsledku revize elektrozařízení.

Zaplacení poplatku za období září – prosinec 2016 je možné v recepci kempu v sobotu  10. a 17. 9. 2016, vždy  od 9 do 14 hodin, nebo zasláním na účet 31632051/0100 pod variabilním symbolem uvedeným na registračním listě.

 

Upozornění na uhrazení poplatku obci Kovářov

Upozorňujeme vlastníky / uživatele Objektů pro táboření  a návštěvníky kempu na povinnost úhrady poplatku za rekreační pobyt (vzdušného) vyplývající z vyhlášky 1/2012 Obce Kovářov. Sazba poplatku činí za dospělou osobu do 70 let a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10 Kč. Žádáme všechny, kteří tak dosud neučinili, o zaplacení tohoto poplatku za měsíc červenec správci kempu v provozních hodinách recepce a dále průběžně při příjezdu do kempu.

 

Výzva pro nezaregistrované vlastníky/uživatele Objektu pro táboření:

Všechny, kteří se doposud nezaregistrovali u provozovatele kempu vyzýváme k provedení registrace a k úhradě poplatku za pronájem rekreačního místa v kempu, dle platného ceníku. V opačném případě bude postupováno v souladu s Provozním řádem kempu.
Ve výše uvedené věci se, prosím, obraťte na správce kempu v provozních hodinách recepce, nebo zavolejte na tel. číslo 720 976 910. Pro registraci je rovněž možné využít e-mailovou adresu, která je uvedena na webových stránkách kempu.

Děkujeme za Vaší spolupráci,
Povodí Vltavy, státní podnik