Prevence před povodněmi

Program 129 120 ,,PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI II"

Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II (dále jen Program), je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013. Správcem Programu je Ministerstvo zemědělství. Finanční zdroje Programu ve výši 11,5 mld. Kč jsou kryty půjčkou od Evropské investiční banky ve výši 7 mld. Kč, prostředky státního rozpočtu ve výši 4 mld. Kč a vlastními zdroji žadatelů ve výši 0,5 mld. Kč.

Základní podmínky Programu jsou vždy uváděny v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. Příloha má název ,,Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce (příslušném) a způsobu kontroly jejich užití". Dalším důležitým dokumentem je ,,Dokumentace programu 129 120" včetně 1. a 2. změny a ,,Metodický pokyn k postupu administrace akcí v rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, které jsou realizovány na základě žádostí Navrhovatelů protipovodňových opatření".

 

Program zahrnuje dvě skupiny staveb:

Jednou skupinou jsou stavby, které od začátku připravuje příjemce dotace neboli Žadatel. Žadatelem jsou vždy podniky Povodí, ZVHS, Lesy ČR nebo správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství. Povodí Vltavy státní podnik, takto připravuje stavby protipovodňových opatření ve své územní působnosti, kterýmu se chrání majetek státu, nebo které leží na majetku státu. Po vybudování zůstávají tyto stavby ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Druhou skupinou jsou stavby, které převážně chrání majetek nebo zájmy obcí a věsměs leží mimo majetek státu. Tyto stavby připravuje obec jako Navrhovatel až do fáze vydaného územního rozhodnutí a zajištění pozemků pro stavbu. Pokud Ministerstvo zemědělství rozhodne o zařazení do Programu, předá obec podklady na územně příslušný podnik Povodí a celou další přípravu i následnou realizaci zajišťuje již tento podnik, neboť obec nemůže být podle pravidel Programu příjemcem dotace. U těchto akcí Navrhovatelů je část objektů nebo celá stavba po realizaci předávána obcím, ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro příslušný podnik Povodí zůstává pouze to, co leží na majetku státu nebo bezprostředně souvisí s činností správce toku.

 

Program ,,Podpora prevence před povodněmi II" obsahuje pět podprogramů tématicky zaměřených na:

1) podporu protipovodňových opatření s retencí

2) podporu protipovodňových opatření podél vodních toků

3) podporu zvyšování bezpečnosti vodních děl

4) podporu vymezení záplavových území a studii odtokových poměrů povrchovou vodou

5) podporu zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích