Vodohospodářská bilance v dílčím povodí za rok 2011

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci“) sestavení vodohospodářské bilance v dílčími povodí za minulý kalendářní rok 2011, v termínu do 30. září 2012.

S účinností od 1. ledna 2011 byla vyhláška o oblastech povodí nahrazena novou vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí (dále jen „vyhláška o oblastech povodí“), ve které jsou podle novelizovaného ustanovení § 24 odst. 1 vodního zákona  vymezeny jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a jednotlivá dílčí povodí. Podle ustanovení § 2 vyhlášky o oblastech povodí jsou jednotlivá dílčí povodí vymezena dílčími povodími 3. řádu podle čísla hydrologického pořadí. Dílčí povodí, přiřazené hydrogeologické rajony a určení, do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností i do územní působnosti kterých správců povodí spadají, jsou uvedena v příloze této vyhlášky. Do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, tak podle vyhlášky o oblastech povodí náleží čtyři dílčí povodí, a to dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.

Vodohospodářská bilance minulého roku tj. roku 2011 je sestavena v dílčím povodí Horní Vltavy, v dílčím povodí Berounky, v dílčím povodí Dolní Vltavy a v dílčím povodí ostatních přítoků Dunaje v souladu s ustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Výstupy vodohospodářské bilance minulého roku jsou členěny do jednotlivých zpráv podle dílčích povodí a obsahují hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vod povrchových.

 

PVL