Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy v roce 2006

PovodíVltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákonač. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), veznění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zajišťuje v souladus ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích provodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci“) sestavení vodohospodářskébilance v oblasti povodí za minulý kalendářní rok 2006, v termínu do30. září 2007. V rámci územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik,jsou podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona určeny tři oblasti povodí – oblast povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní Vltavy.Vymezení jednotlivých oblastí povodí je upraveno vyhláškou Ministerstvazemědělství č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „vyhláška o oblastech povodí“). Oblasti povodí jsoupodle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o oblastech povodí souvislá územíČeské republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickýmirajony. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je stanoveno v Příloze č.1 vyhlášky o oblastech povodí. Vodohospodářská bilance v oblasti povodíHorní Vltavy za rok 2006, v oblasti povodí Berounky za rok 2006 a voblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006 je sestavena v souladu sustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynuMinisterstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblastipovodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupyjejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupněníveřejnosti. Výstupy vodohospodářské bilance jsou členěny dojednotlivých zpráv podle oblastí povodí a obsahují hodnocení množstvípovrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množstvía jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod dovod povrchových. Oblast povodí Horní Vltavy Vodohospodářskábilance v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2006 představuje hodnoceníminulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2006“, která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Horní Vltavy za období 2005-2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • Příloha: „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Horní Vltavy za rok 2006“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci

V rámcizjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podleustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena aaktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštěníodpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to vrozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodníbilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2006 bylov oblasti povodí Horní Vltavy takto evidováno 1589 míst užívání vody, ztoho do hodnocení bylo zařazeno 421 odběrů podzemních vod, 56 odběrůpovrchových vod, 463 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 39 akumulací ve vodních nádržích a 2 převody vody.Vodohospodářská bilance množství povrchových vod byla sestavena v 10kontrolních profilech státní sítě a ve 12 kontrolních profilechvložených. Podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákonaje zřízena, vedena a aktualizována také evidence jakosti povrchovýchvod ve vodních tocích, a to v rozsahu údajů charakteristických hodnotukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot.Součástí evidence jakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státníměřící sítě, profilů pro měření radioaktivity, profilů vložených propotřeby správce povodí a ze zonačních profilů vodních nádrží. V roce2006 bylo takto evidováno v oblasti povodí Horní Vltavy 36 profilůstátní sítě, 5 profilů pro měření radioaktivity, 126 vložených profilůa 142 zonačních profilů u 8 vodních nádrží. Celkem bylo v této oblastipovodí sledováno 68 vodních toků. Údaje zahrnuté ve výše uvedenýchevidencích pro oblast povodí Horní Vltavy jsou zpřístupněny veřejnostiv rámci Informačního systému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVSVODA“). Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., orozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a ozpůsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačníchsystémů veřejné správy ukládá správce povodí do ISVS VODA údaje zapředchozí kalendářní rok každoročně nejpozději do 30. června běžnéhoroku. Údaje za rok 2006 jsou uloženy na Vodohospodářském informačnímportálu Ministerstva zemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz,záložka „Evidence ISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodníbilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny nazáložce „Odběry a vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody vevložených profilech správce povodí jsou umístěny na záložce „Množství ajakost vody“.

 
Jakost povrchových vod

VHB HV - jakost 2006 [PDF - 5629.5kB]

 
Množství povrchových vod

VHB HV - povrchová voda 2006 - tabulka [PDF - 53552kB]
VHB HV - povrchová voda 2006 - text [PDF - 37747.5kB]

 
Podzemní vody

VHB HV - podzemní 2006 [PDF - 52643.4kB]

 
Vypouštění vod

VHB HV - vypouštění 2006 [PDF - 21871.7kB]

 
Oblast povodí Berounky

Vodohospodářskábilance v oblasti povodí Berounky za rok 2006 představuje hodnoceníminulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • "Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Berounky za rok 2006", která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Berounky za období 2005-2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Berounky za rok 2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • Příloha: „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Berounky za rok 2006“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci

V rámci zjišťování ahodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podle ustanovení § 21odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena a aktualizovánaevidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních adůlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to v rozsahu údajů,na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2006 bylo v oblastipovodí Berounky takto evidováno 1476 míst užívání vody, z toho dohodnocení bylo zařazeno 369 odběrů podzemních vod, 62 odběrůpovrchových vod, 396 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 14 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilancemnožství povrchových vod byla sestavena v 8 kontrolních profilechstátní sítě a ve 13 kontrolních profilech vložených. Podle ustanovení §21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona je zřízena, vedena aaktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích,a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakostipovrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidencejakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státní měřící sítě,profilů pro měření radioaktivity, profilů vložených pro potřeby správcepovodí a ze zonačních profilů vodních nádrží. V roce 2006 bylo taktoevidováno v oblasti povodí Berounky 37 profilů státní sítě, 16 profilůpro měření radioaktivity, 114 vložených profilů a 271 zonačních profilůu 13 vodních nádrží. Celkem bylo v této oblasti povodí sledováno 48vodních toků. Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblastpovodí Berounky jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačníhosystému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA“). Podle vyhláškyMinisterstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencíchstavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání apředávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládásprávce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rokkaždoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2006jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstvazemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz, záložka „EvidenceISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběrya vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilechsprávce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody“.

 
Jakost povrchových vod

VHB BE - jakost 2006 [PDF - 24354.7kB]

 
Množství povrchových vod

VHB BE - povrchová voda 2006 - tabulka [PDF - 17061.6kB]
VHB BE - povrchová voda 2006 - text [PDF - 11348.7kB]

 
Podzemní vody

VHB BE - podzemní 2006 [PDF - 20628.7kB]

 
Vypouštění vod

VHB BE - vypouštění 2006 [PDF - 22565.8kB]

 
Oblast povodí Dolní Vltavy

Vodohospodářskábilance v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006 představuje hodnoceníminulého kalendářního roku a obsahuje výstupy:

 • „Zpráva o hodnocení množství povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006“, která obsahuje rovněž přehled ohlašovaných údajů (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení jakosti povrchových vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za období 2005-2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • „Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006" (ustanovení § 5 odst. 2 písm. d), e) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci)
 • Příloha: „Zpráva o hodnocení vypouštění vod do vod povrchových v oblasti povodí Dolní Vltavy za rok 2006“, která podává přehled o stavu vypouštění vod, zejména ve vazbě na hodnocení jakosti povrchové vody a na ohlašované údaje pro vodní bilanci

V rámcizjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod je podleustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona zřízena, vedena aaktualizována evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštěníodpadních a důlních vod a akumulace vod ve vodních nádržích, a to vrozsahu údajů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodníbilanci podle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona. V roce 2006 bylov oblasti povodí Dolní Vltavy takto evidováno 1315 míst užívání vody, ztoho do hodnocení bylo zařazeno 328 odběrů podzemních vod, 68 odběrůpovrchových vod, 390 vypouštění odpadních a důlních vod do vodpovrchových a 12 akumulací ve vodních nádržích. Vodohospodářská bilancemnožství povrchových vod byla sestavena v 7 kontrolních profilechstátní sítě a ve 3 kontrolních profilech vložených. Podle ustanovení §21 odst. 2 písm. c) bod 3 vodního zákona je zřízena, vedena aaktualizována také evidence jakosti povrchových vod ve vodních tocích,a to v rozsahu údajů charakteristických hodnot ukazatelů jakostipovrchové vody, vypočtených z naměřených hodnot. Součástí evidencejakosti povrchových vod jsou údaje z profilů státní měřící sítě,profilů pro měření radioaktivity, profilů vložených pro potřeby správcepovodí a ze zonačních profilů vodních nádrží. V roce 2006 bylo taktoevidováno v oblasti povodí Dolní Vltavy 18 profilů státní sítě, 9profilů pro měření radioaktivity, 78 vložených profilů a 366 zonačníchprofilů u 7 vodních nádrží. Celkem bylo v této oblasti povodí sledováno48 vodních toků. Údaje zahrnuté ve výše uvedených evidencích pro oblastpovodí Dolní Vltavy jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci Informačníhosystému veřejné správy - VODA (dále jen „ISVS VODA“). Podle vyhláškyMinisterstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencíchstavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání apředávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy ukládásprávce povodí do ISVS VODA údaje za předchozí kalendářní rokkaždoročně nejpozději do 30. června běžného roku. Údaje za rok 2006jsou uloženy na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstvazemědělství (internetová adresa www.voda.gov.cz, záložka „EvidenceISVS“). Údaje ohlášené povinnými subjekty pro vodní bilanci podleustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona jsou umístěny na záložce „Odběrya vypouštění“. Údaje o jakosti povrchové vody ve vložených profilechsprávce povodí jsou umístěny na záložce „Množství a jakost vody“.

 
Jakost povrchových vod

VHB DV - jakost 2006 [PDF - 19505.4kB]

 
Množství povrchových vod

VHB DV - povrchová voda 2006 - tabulka [PDF - 13031.6kB]
VHB DV - povrchová voda 2006 - text [PDF - 29312kB]

 
Podzemní vody

VHB DV - podzemní 2006 [PDF - 25428kB]

 
Vypouštění vod

VHB DV - vypouštění 2006 [PDF - 16114.7kB]