Lze si vybudovat malou hráz v korytě vodního toku k zadržování vody pro účely zalévání sousedního pozemku?

Vodní toky jsou chráněny proti všem zásahům zvenčí - § 46 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vodní toky slouží odvádění povrchové vody z povodí vodního toku jeho korytem, k dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku, jsou zdrojem povrchové vody, zajišťují podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům a mají také funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny - § 2, písm. e) vyhlášky č. 178/2012 Sb.,  kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Každý vodní tok má svého správce (§ 48 vodního zákona), který je povinen zajišťovat, aby vodní toky nebyly ohrožovány. Ten také dozírá na to, aby nebyly překračovány zákazy uvedené v § 46 odst. 1 vodního zákona.

Z toho plyne, že zasahovat do koryt vodních toků tím, že by v něm byla vybudována (i jen malá) hráz, je možné prakticky jen v případě, že by taková činnost byla povolena příslušným vodoprávním úřadem jako stavba podle ustanovení § 15 vodního zákona v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 vodního zákona.

Kromě toho, téměř každé vzdouvání nebo akumulace vody v korytě vodního toku je nakládáním
s vodami, které vyžaduje povolení příslušného vodoprávního úřadu - § 8 vodního zákona.

V pochybnostech o tom, zda jde, v konkrétním případě, o vodní dílo rozhodne příslušný vodoprávní úřad, obvykle obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí - § 55 odst. 4 vodního zákona.

V pochybnostech o tom, zda konkrétní činnost je nakládáním s vodami, pro něž je třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, rozhodne příslušný vodoprávní úřad na úrovni krajského úřadu
- § 107 odst. 1, písm. p) vodního zákona.

Bez povolení vodoprávního úřadu lze povrchovou vodu vodního toku tzv. obecně užívat - § 6 vodního zákona - tak, že bude nabíraná, např. konví, tj. bez použití zvláštního technického zařízení pokud je použita jen pro vlastní potřebu odběratele.

V ostatních případech lze odebírat povrchovou vodu z vodního toku pouze na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona nebo podle dřívějších předpisů - např. zák. č. 138/1973 Sb. - je-li tehdy vydané povolení k nakládání s vodami dosud platné.