Vodohospodářská bilance v oblasti povodí za rok 2010

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci“) sestavení vodohospodářské bilance v oblasti povodí za minulý kalendářní rok 2010, v termínu do 30. září 2011.

Do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, (původní znění ustanovení § 25 odst. 2 před novelou vodního zákona) náleží tři oblasti povodí – oblast povodí Horní Vltavy, oblast povodí Berounky a oblast povodí Dolní Vltavy. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je upraveno vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o oblastech povodí“). Oblasti povodí jsou podle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky o oblastech povodí souvislá území České republiky vymezená povodími a k nim přiřazenými hydrogeologickými rajony. Vymezení jednotlivých oblastí povodí je stanoveno v Příloze č. 1 vyhlášky o oblastech povodí.

S účinností od 1. ledna 2011 byla vyhláška č. 390/2004 Sb., o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů nahrazena novou vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, ve které jsou podle novelizovaného ustanovení § 24 odst. 1 vodního zákona již vymezeny jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a jednotlivá dílčí povodí, což bude zohledněno při sestavování vodohospodářské bilance za rok 2011.

Vodohospodářská bilance minulého roku tj. roku 2010 je sestavena v oblasti povodí Horní Vltavy, v oblasti povodí Berounky a v oblasti povodí Dolní Vltavy v souladu s ustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28.8.2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Výstupy vodohospodářské bilance minulého roku jsou členěny do jednotlivých zpráv podle oblastí povodí a obsahují hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vod povrchových.