Národní plán obnovy

 

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (dále NPO) je plánem reforem a investic České republiky s cílem zmírnit dopady pandemie COVID-19 a nastartovat ekonomiku s využitím finančních prostředků z tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále RRF), který byl členy Evropské rady na zasedání 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období 2021 až 2027 schválen.

Investice zahrnuté v rámci NPO jsou rozčleněny do 6 základních pilířů, které se dále člení na komponenty, konkrétní reformy a investiční akce.

Ministerstvo zemědělství je v rámci pilíře „Fyzická infrastruktura a zelená tranzice“ vlastníkem komponenty 2.6. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu. Projekty státního podniku Povodí Vltavy jsou zařazeny v subkomponentě 2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

 

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže