Vodohospodářská bilance minulého roku v dílčím povodí

Vodohospodářská bilance minulého roku jako součást vodní bilance kalendářního roku slouží podle ustanovení § 21 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod a poskytování informací veřejnosti. Vodní bilance kalendářního roku sestává z hydrologické bilance a vodohospodářské bilance a sestavuje se pro jednotlivá dílčí povodí v povodích povrchových vod a v hydrogeologických rajónech podzemních vod. Hydrologická bilance minulého roku porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval, vodohospodářská bilance minulého roku porovnává požadavky na odběry povrchové a podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu (§ 22 odst. 1 vodního zákona). Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku (§ 1 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci).

Podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance minulého roku v dílčím povodí jsou:

  • údaje za minulý rok ohlašované povinnými subjekty o odběrech povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod v množství přesahujícím 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc a akumulace povrchových vod, jejichž povolený objem přesahuje 1 000 000 m3 (§ 22 odst. 2 vodního zákona);
  • výstupy hydrologické bilance předané Českým hydrometeorologickým ústavem (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci);
  • údaje o jakosti povrchových vod za uplynulé dvouletí v síti profilů pro sledování jakosti povrchových ve vybraných vodních tocích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, a vybraných vodních nádržích (§ 21 odst. 2 písm. c) bod 2 vodního zákona), zjištěné podle Programů provozního monitoringu.

Výstupy vodohospodářské bilance minulého roku v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje jsou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, nejpozději do jednoho měsíce po jejím sestavení, tj. do 30. října, v rozsahu zpráv podle článku 16 až 19 Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance v oblasti povodí čj. 5248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002.

Zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí byla mimo jiné provedena změna ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 vodního zákona, kdy mají povinné subjekty ohlašovat údaje dle těchto ustanovení elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Formuláře elektronického ohlašování údajů pro vodní bilanci jsou prostřednictvím portálu Integrovaného plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) integrovány do Celostátního informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CIAŽP). Správci povodí takto ohlášené údaje přebírají do svého informačního systému Evidence uživatelů vody, ve kterém probíhá jejich verifikace i další zpracování těchto dat.

 

PVL