Informace pro vodáky

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Lužec nad Vltavou – překážky ve vodním toku

 


Státní podnik Povodí Vltavy pravidelně obnovuje, před každou vodáckou sezónou, viditelné informační tabule ,,POZOR JEZ" upozorňující na blížící se jezy a na vhodná místa pro přistání. Tyto informační tabule jsou umístěny především na rekreačně hojně využívaných úsecích řek před jezy ve správě státního podniku Povodí Vltavy.

Považujeme za nutné upozornit širokou veřejnost na skutečnost, že jezy jsou vodní díla plnící řadu vodohospodářských funkcí (stabilizaci koryta vodního toku, zajištění podmínek pro povolená nakládání s vodami jako je například využití energetického potenciálu povrchové vody, odběrů povrchové vody, vypouštění odpadních vod, přivádění povrchové vody, rekreačnímu využití, plavbě) a s výjimkou těch, které jsou vybaveny speciální sportovní propustí, nejsou primárně určeny ke splouvání. Rekreační využívání vodních toků, tedy i sjíždění jezů se děje vždy na vlastní nebezpečí.

Pro zvýšení komfortu vodáků postupně upravujeme výstupní i nástupní místa u jezů, v rámci celkových rekonstrukcí jezů připravujeme i stavbu nových sportovních propustí. Ve spolupráci s vodáckými spolky (Českým svazem kanoistů, Asociace vodní turistiky a sportu z.s., Vodáckou školou záchrany a.s.) i s Hasičským záchranným sborem, jsou jezy na vodácky atraktivních vodních tocích vybaveny informačními tabulemi pro orientaci posádek plavidel o možnostech bezpečného překonání konkrétního jezu a na některých nebezpečných místech i záchrannými prvky - madly, žebříky apod., které umožňují samozáchranu či záchranu v případě nutnosti.

Přes výše uvedené, při rekreační plavbě, je jednoznačně věcí účastníků plavby zvážení okamžité situace na vodním toku, velikosti průtoku, výskyt překážek (např. plovoucích předmětů, větví apod.) a schopností posádky dřív, než se k plavbě rozhodnou. Mají plnou odpovědnost za případnou nehodu.

Dále třeba v této souvislosti upozornit, že povrchové vody (tedy i vodní toky) na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně

Důrazně doporučujeme se však možným nebezpečným situacím vyhýbat.

Dle statistiky úrazů a úmrtí vyplývá, že na většině z nich mají podíl malé zkušenosti, podcenění průtoku při povodňových situacích, sjíždění v noci, alkohol, apod.!!

Apelujeme tedy na všechny vodáky i koupající, aby nepřeceňovali svoje síly a schopnosti, nepoškozovali instalované informační tabule a záchranné prostředky!

Přejeme všem při tomto vodáckém sportu hodně příjemných chvil a pěkných zážitků strávených na našich řekách.

 

Informační cedule na jezu Soukeník na Lužnici

informační cedule

Václavský jez v Písku

Jez Písek

Jez Křemelka ve Strakonicích

Jez Strakonice

Výstupní a nástupní místo na Lužnici

výstupní, nástupní místo

Záchranné prvky na jezu v Českém Šternberku

záchranné prvky