Vltavská vodní cesta

Vodní dílo Smíchov

Plavební komora Smíchov je charakteristická tím, že překonává výškový rozdíl dvou pražských pevných jezů – Šítkovského situovaného výš po toku Vltavy a Staroměstského. Do tohoto komplexu vodohospodářských staveb patří ještě plavební komora Mánes zajišťující plavbu přes Šítkovský jez, ale pouze do zdrže  jezu Staroměstského.

Šítkovský jez je dřevěné konstrukce s kamennou výplní – tzv. pražského typu. V půdoryse je dvakrát lomený a v jeho střední části je umístěna vorová propust. U levého břehu je ukončen u břehu Dětského (dříve Židovského) ostrova a na straně pravé u konstrukce komory Mánes, která je přimknuta  ke Slovanskému ostrovu. Jez s délkou přelivné hrany cca 270m překonává průměrný spád 1,36 m.

Staroměstský jez je rovněž pevný dřevěný jez s kamennou výplní – tzv. pražského typu. V půdorysném uspořádání se jedná o šikmý jez rozdělený vorovou propustí. U levého břehu navazuje na dělící zeď dolního plavebního kanálu Smíchovské plavební komory a u břehu pravého je ukončen u stavby Karlových lázní. Překonává spád 0,95m. Původní jez v tomto profilu byl postaven již v roce 1241. Staroměstský jez spolu s dalšími přilehlými stavbami vytváří důležitou součást podoby historického jádra Prahy a je zapsaný od roku 1958 do seznamu nemovitých kulturních památek.

Plavební komora Smíchov je vlaková, středními vraty rozdělena na dvě, celková užitná délka 175 m. Všechna vrata jsou vzpěrná a komora je plněna dlouhými obtoky.  V dnešní době je díky osobní lodní dopravě, zejména v centru Prahy, jednoznačně nejvytíženější plavební komorou na celé Vltavě. Horní plavební kanál je opatřen uzavírkou proti velké vodě a proti ledům. Z horního plavebního kanálu je štolou pod platem plavební komory napájeno rameno Vltavy – Čertovka. Při jejím vyústění zpět do koryta Vltavy jsou umístěna mohutná pohyblivá vrata protipovodňové uzavírky.

Dolní plavební kanál vyúsťuje až pod Staroměstským jezem u Karlova mostu a je tvořen 420 m dlouhou dělící zdí.

Plavební komora Mánes má užitnou délku 55m a šířku 11m. Vrata plavební komory jsou vzpěrná a komora je plněna dlouhým obtokem.