Aktuality

2024-03-27 Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti zveřejňuje k připomínkám časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců (do 30. září 2024) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací naleznete zde.

Časový plán a program prací naleznete zde.

 


 

2023-06-26 Oznámení o zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje uživatelům vody
a veřejnosti k připomínkám aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.

V souladu s ustanovením § 20 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňuje aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem od 26. června 2023 po dobu 30 dnů (do 26. července 2023) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Oznámení o zveřejnění naleznete zde.

Souhrn vymezených oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR) pro 3. cyklus plánování naleznete zde.

Úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem v mapě naleznete zde.

 


 

2021-08-17 Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů dílčích povodí

Povodí Vltavy, státní podnik je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem čtyř plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje. Plány dílčích povodí se dle požadavku vodního zákona mají aktualizovat v šestiletých cyklech. Návrhy druhé aktualizace prvních plánů dílčích povodí zpracovaných v letech 2004 – 2009 byly zveřejněny k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti od 18. 12. 2020 do 18. 6. 2021.

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek k návrhům výše uvedených plánů dílčích povodí.

Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů dílčích povodí naleznete zde.

 


 

2020-12-18 Oznámení o zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí

Povodí Vltavy, státní podnik je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem čtyř plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje. Plány dílčích povodí se dle požadavku vodního zákona mají aktualizovat v šestiletých cyklech. Letos se zveřejňují již druhé návrhy aktualizace prvních plánů dílčích povodí zpracovaných v letech 2004 – 2009.

Podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství a meziresortní Komise pro plánování v oblasti vod mají být tyto plány dílčích povodí zveřejněny na webových stránkách svého pořizovatele, tzn. státního podniku Povodí Vltavy spolu s příslušným oznámením, které upravuje lhůty a způsob podávání připomínek uživatelů vody a veřejnosti.

Oznámení o zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí naleznete zde.

 


 

2019-12-20  Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami

Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Dunaje na území České republiky:

  • Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky
  • Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky

k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek.

Plné znění oznámení je ke stažení zde

 


 

2018-10-01 Oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Oznámení naleznete zde

Přílohy:

Časový plán - titulní strana

Časový plán

Časový plán v grafické verzi

 


 

2017-11-22 Oznámení o zveřejnění aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám

Oznámení naleznete zde

 


 

2015-09 Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi

Povodí Vltavy, státní podnik zadal v otevřeném výběrovém řízení zpracování komplexní studie, mající za cíl analyzovat pomocí dvou existujících 2D hydrodynamických modelů průběh tří největších povodňových epizod z nedávné doby (2002, 2006 a 2013). V rámci projektu byla provedena kalibrace modelů na tyto povodně, pokrývající svým rozsahem prakticky celý interval povodňových průtoků zajímavých z hlediska problematiky protipovodňové ochrany. Pomocí zkalibrovaných modelů potom byla mimo jiné posouzena účinnost doposud vybudovaných protipovodňových opatření, jejich vliv na průběh povodně, dále byly posouzeny možnosti zvýšení neškodného odtoku z Vltavské kaskády a provedena analýza efektu uvažovaných opatření nestavebního typu – zmírňování dopadu povodní pomocí manipulací na dílech Vltavské kaskády.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Prioritní osy 1, oblast podpory 1.3.1 a Státního fondu životního prostředí ČR.

Výstupy projektu „Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi“ naleznete zde.

 


 

2015-08-20 Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek

Povodí Vltavy, státní podnik je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem čtyř plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje. Tyto plány byly zveřejněny k připomínkám po dobu šesti měsíců od 22.12.2014 do 22.6.2015 na svých webových stránkách. Státní podnik Povodí Vltavy podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek k návrhům.

Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek naleznete zde

 


 

2014-12-19 Oznámení o zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí

Povodí Vltavy, státní podnik je na základě odst. 13, § 24 vodního zákona pořizovatelem čtyř plánů dílčích povodí a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Podle rozhodnutí meziresortní Komise pro plánování v oblasti vod mají být tyto plány zveřejněny na webových stránkách svého pořizovatele, tzn. státního podniku Povodí Vltavy spolu s příslušným oznámením, které upravuje lhůty a způsob podávání připomínek.

Oznámení o zveřejnění návrhů plánů dílčích povodí naleznete zde

 


2014-03-31 Oznámení o dokončení projektu: „Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“ – ev. č. 115D122001769

Pro podporu realizace vybraných opatření uvedených v Plánech oblastí povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy zadal státní podnik Povodí Vltavy zpracování „Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“. Na zpracování této studie byla poskytnuta podpora jednak z finančních prostředků Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, jednak z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Příslušnou část prostředků poskytl i státní podnik Povodí Vltavy jako povinnou spoluúčast.

Studie proveditelnosti byla zpracována v období červen 2012 až březen 2014. Výstupy „Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích“ naleznete  zde.