Vodohospodářská bilance v dílčím povodí za rok 2022

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí podle ustanovení § 54 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zajišťuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci (dále jen „vyhláška o bilanci“) sestavení vodohospodářské bilance v dílčích povodích za kalendářní rok 2022, v termínu do 30. září 2022.

Vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí (dále jen "vyhláška o oblastech povodí"), jsou vymezeny jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky a jednotlivá dílčí povodí. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny k nim přiřazené hydrogeologické rajony či určení, do kterých správních obvodů krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a do územní působnosti kterých správců tato dílčí povodí spadají. Podle ustanovení § 2 vyhlášky o oblastech povodí jsou jednotlivá dílčí povodí vymezena povodími 3. řádu podle čísla hydrologického pořadí.

Do územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, podle vyhlášky o oblastech povodí náleží čtyři dílčí povodí, a to dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.

Vodohospodářská bilance za rok 2022 je sestavena v těchto dílčích povodí v souladu s ustanoveními § 5 až § 9 vyhlášky o bilanci a podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí čj. 25248/2002-6000 ze dne 28. 8. 2002, který stanovuje postupy jejího sestavení, minimální rozsah výstupů a způsob jejího zpřístupnění veřejnosti.

Výstupy vodohospodářské bilance jsou členěny do jednotlivých zpráv podle dílčích povodí a obsahují hodnocení množství povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod, hodnocení množství a jakosti podzemních vod a jsou doplněny hodnocením vypouštění vod do vod povrchových a podzemních.

 


Vymezení dílčích povodí (vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí)