Protikorupční strategie

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program státního podniku Povodí Vltavy naleznete ZDE (PDF)

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy naleznete ZDE (PDF)

 

Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/resortni-interni-protikorupcni-program.html


Protikorupční linka

korupce@pvl.cz


Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 15. prosince 2014 schválila vláda usnesení č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015, jímž ukládá členům vlády plnit opatření uvedená v Akčním plánu.

Dle Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 je i v tomto období jedním z opatření preventivního charakteru v rámci protikorupční strategie Zveřejňování poradců a poradních orgánů v termínech a způsobem dle bodu 2.2.4. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014.

PLNĚNÍ ÚKOLU 2.2.4 ZE STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014:

Seznam poradenských společností, advokátů a advokátních kanceláří, s nimiž má Povodí Vltavy, státní podnik, jako podřízená organizace ústředního správního úřadu – Ministerstva zemědělství – smluvní vztah.

Plnění úkolu dle čl. 2.2.4 - 2. pololetí 2017