Cell phone icoAktuality

22.07.2014 Oprava jezu v Plzni

Generální oprava jezu Štruncovy sady v Plzni

09.07.2014 Omezení plavby

Omezení plavby pod vodním dílem Kořensko

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24  Praha 5

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz


Logo Facebooku

více kontaktů

Souhrnná zpráva o povodni z června 2013

Souhrnná zpráva o povodni z června 2013 je obsáhlý soubor dokumentů a dat o příčinách, průběhu a dopadech povodně, ke které došlo v červnu roku 2013. Obsah této zprávy je přesně dán zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a umožňuje komukoliv najít detailní informace o průběhu povodně na všech vodních dílech a vodních tocích ve zprávě s.p. Povodí Vltavy a také vyhodnocení povodně z pohledu postižených obcí.

Pro ty zájemce, kteří si chtějí udělat celkovou představu o povodni z června roku 2013, jsou stěžejní následující kapitoly:

- Úvod (kapitola 1.)
- Hydrometeorologická situace (kapitola 2.)
- Vltavská kaskáda (kapitola 3.3.1)
- Využití prvků protipovodňové ochrany (kapitola 9.)
- Důsledky povodně a vzniklé škody (kapitola 11.)
- Návrhy na zlepšení výkonu hlásné povodňové služby (kap. 12.)
- Závěr (kapitola 13.)

Z údajů v přílohách je stěžejní graf „Časového průběhu přítoku vody do nádrže, odtoku z nádrže a hladiny v nádrži“, který se týká vodního díla Orlík a který je na straně 320. Vodní nádrž Orlík je největší přehradou na Vltavské kaskádě a plní rozhodující roli při regulaci povodní na dolním toku Vltavy.

 

Zprávu o povodni lze stáhnout zde.

Zprávu z tiskové konference lze stáhnout zde.

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže