Informace ke snížení hladiny nádrže Orlík v roce 2023

Informace k plánovanému pohybu hladiny v nádrži vodního díla Orlík od října 2023

Státní podnik Povodí Vltavy oznamuje, že v rámci provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ budou od října 2023 probíhat sanační práce na zatěsnění stavební jímky. Tyto práce vyžadují snížení hladiny v nádrži pod kótu 344,00 m n.m.

Plánované snižování hladiny vody v nádrži Orlík bude zahájeno dne 1. 10. 2023. V případě příznivé hydrologické situace bude do té doby (do konce plavební sezóny dne 30.9.2023) udržována hladina v nádrži Orlík v rozmezí hladin 345,60 - 348,40 m n. m.

Rychlost prázdnění nádrže během první poloviny října 2023 bude záviset na aktuální hydrologické a provozní situaci. Plánovaný pokles hladiny během 1. poloviny října bude o 1,56 m vodního sloupce v závislosti na výchozí úrovni hladiny v nádrži.

Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována po dobu 5 měsíců až do března 2024. Vzhledem k zajištění všech účelů vodního díla bude za běžné provozní situace v tomto období hladina udržována nejčastěji v rozmezí hladin 341,00 - 343,50 m n. m.

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost, širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele prosíme, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny.

V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek – suchu, povodni – může být harmonogram snižování hladiny upraven.

Informace o aktuálním odtoku z nádrže a stavu hladiny vody v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky – zde.

 

Informace ke sjezdům k vodě v oblasti Podolska – nádrž Orlík

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že budou v září 2023 otevřeny sjezdy k vodě v lokalitě Podolsko na nádrži Orlík.

Mapa sjezdů

První sjezd je příjezdem na pláž, na kterou navazuje uzavřený prostor pláže a zákaz proplutí plavidel s vlastním pohonem. Je uzavřen závorou, která byla instalována v červenci 2023. Tato závora bude v září 2023 otevřena.

Druhý sjezd je tvořen tzv. starou cestou v prostoru služebního přístavu Podolsko. U této staré cesty není znám její technický stav a únosnost. Bude zde v září 2023 probíhat stavebně technický průzkum za účelem zjištění jejího technického stavu. Na tomto sjezdu je osazena závora se zámkem na číselný kód. Kód bude sdělen na vyžádání – tel.: +420 724 730 829 nebo 318 694 113.

Upozorňujeme na dopravní značení, které umožňuje vjezd do lokality pouze dopravní obsluze.

 

V Praze, 31. 8. 2023