Záplavová území

Záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Vymezení záplavových území pomůže předcházet a snižovat škody způsobené povodněmi.

Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad formou opatření obecné povahy dle zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Vzhledem k tomu, že rozsahy návrhů na opatření obecné povahy neumožňují zveřejnění úplného znění na úředních deskách dotčených obcí, je jeho úplné znění včetně odůvodnění dostupné na internetových stránkách příslušných vodoprávních úřadů. Vodoprávním úřadem pro významné vodní toky je příslušný krajský úřad, pro ostatní vodní toky pak vodoprávní úřad obce s rozšířenou púsobností.  

Ministerstvo životního prostředí podle podkladů správců vodních toků zajišťuje vedení dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečuje jejich evidenci v informačním systému veřejné správy. Vedením této agendy je pověřen Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. Prohlížet záplavová území lze na adrese http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html