Ochrana osobních údajů (GDPR)

1) Osobní údaje jsou u Povodí Vltavy, státní podnik, zpracovávány v souladu s Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik, (ke stažení zde), ve které jsou popsány principy zpracování a ochrany osobních údajů a odpovědnost Správce.

2) Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt, číslo občanského průkazu, bankovní spojení, síťový identifikátor, prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

3) Do zvláštní kategorie osobních údajů patří údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

4) Pokud jsou u Povodí Vltavy, státní podnik, zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

a) požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,

b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů,

d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f) požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Povodí Vltavy, státní podnik, poskytl/a,

g) podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6) V případě, že Vaše osobní údaje jsou u Povodí Vltavy, státní podnik, zpracovávány na základě smlouvy s příslušným Správcem, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, je jejich Zpracovatelem, Váš požadavek bude vyřízen v souladu s příslušnou smlouvou. V případě, že Povodí Vltavy, státní podnik, nebude dle této smlouvy kompetentní k vyřízení Vaší žádosti, budete o této skutečnosti informováni.

7) Svá práva vůči Povodí Vltavy, státnímu podniku, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Srna
Holečkova 3178/8,150 00  Praha 5 – Smíchov
tel: 221 401 976
e-mail: gdpr@pvl.cz