Kniha Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce s podtitulem Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika, pojednává o vztahu zadržení a jakosti vody v povodí naší nejvýznamnější vodárenské nádrže Švihov na Želivce a shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, hydrologie, změny zemědělského obhospodařování a vývoje zemědělské výroby.

Poznatky shrnuty v této monografii  nemusí platit pouze pro zemědělský půdní fond v povodí Švihova na Želivce, ale mohou být uplatněny i v jiných oblastech ČR, a mohou také pomoci určit nové směry výzkumu.

Kniha je k dostání u editora Tomáše Kvítka, tel.: 221 401 959, mob.: 607 016 614, e-mail: tomas.kvitek@pvl.cz

 

Útvar povrchových a podzemních vod

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5-Smíchov