Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.

V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 2. května 2012 po dobu 6 měsíců (do 1. listopadu 2012) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Časový plán je dostupný

na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 - Nové Město, v informační kanceláři; úřední hodiny pondělí - čtvrtek: 8.30-12.00 a 13.00-16.30, pátek: 8.30-12.00 a 13.00-15.00 (v listinné podobě)

na Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 ve vrátnici v době pondělí až pátek 8,00 - 15,00 hod (v listinné podobě)

na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-voblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/

na webových stánkách státního podniku Povodí Vltavy zde.

Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno podávat pouze na níže uvedené adresy:

v písemné podobě na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

v elektronické podobě na e-mail:

pp@mze.cz

Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem.