Informace ke snížení hladiny nádrže Orlík v roce 2022

Informace k 5. 8. 2022

Dne 4. 8. 2022 ve večerních hodinách došlo k poklesu hladiny nádrže Orlík pod kótu 345,60 m n. m. Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bylo ukončeno. Plavba ve zdrži vodního díla Kořensko a ve zdržích vodní cesty až do Českých Budějovic je nadále možná bez omezení. Rovněž plavba v orlické nádrži a přeprava lodním výtahem. Na základě vyhodnocení aktuálního přítoku do nádrže, naplánovaných manipulací a provozní situace předpokládáme, že k poklesu hladiny VD Orlík pod minimální provozní úroveň pro lodní zdvihadlo (342,50 m n. m.) dojde ve druhé polovině příštího týdne.

Informace ke 2. 8. 2022

Na základě vyhodnocení aktuálního přítoku do nádrže, naplánovaných manipulací a provozní situace předpokládáme, že k poklesu hladiny nádrže Orlík pod kótu 345,60 m n. m. dojde během čtvrtka 4. 8. 2022. Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude během tohoto dne ukončeno. Plavba ve zdrži vodního díla Kořensko a ve zdržích vodní cesty až do Českých Budějovic bude nadále možná bez omezení. Rovněž plavba v orlické nádrži a přeprava lodním výtahem.

Informace k 28. 7. 2022

Pro zajištění dostatečného množství vody pro hašení požáru v Hřensku byl na základě žádosti dnes 28.7.2022 ve 14,00 hodin zvýšen odtok z Vltavské kaskády o 20 m3/s na celkový odtok v profilu Vrané 60 m3/s. Toto zvýšení znamená, že začne pomalu klesat hladina nádrže Orlík již od dnešního dne. Plavba přes plavební komoru Kořensko je zajištěna až do kóty 345,60 m n.m. - viz předchozí sdělení.

Informace k 27. 7. 2022

Oznamujeme, že snižování hladiny vody v nádrži Orlík bude zahájeno v pondělí 1.8.2022. Předpoklad rychlosti poklesu bude ve 31. týdnu v průměru cca 50 cm za den. Díky dokončenému prohloubení úseku Vltavy pod VD Kořensko bude možné proplavovat lodě plavební komorou Kořensko až do poklesu hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 345,60 m n. m. Plavební provoz je upraven opatřením obecné povahy Státní plavební správy 142/2022.
Na základě aktuálního vývoje hydrologické nebo provozní situace může dojít ke změně/úpravě harmonogramu.

 

Informace k plánovanému snížení hladiny v nádrži vodního díla Orlík v roce 2022


Státní podnik Povodí Vltavy oznamuje, že plánované snížení hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 339,00 m n. m. z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ bude zahájeno dne 1. 8. 2022. Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. 9. 2022. Vzhledem k tomu, že předpokládáme v případě běžné provozní a hydrologické situace v následujících měsících udržovat hladinu v nádrži mezi kótami 347,60 a 349,90, bude pokles během srpna o 8,6 až 11,9 m vodního sloupce.


Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení limitní úrovně hladiny 347,60 m n. m. Pokles pod rozhodnou kótu se předpokládá v prvním týdnu měsíce srpna 2022.


Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení minimální provozní hladiny 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna.


Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována až do konce března roku 2023.


V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost, širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele prosíme, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny od srpna 2022 do března 2023.


V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek – suchu, povodni – může být tento harmonogram snižování upraven.


Informace o aktuálním odtoku z nádrže a stavu hladiny vody v nádrži Orlík lze sledovat ve webové aplikaci Stavy a Průtoky – zde.

 

V Praze, květen 2022