Informace k přepravě lodí přes VD Slapy a VD Orlík v roce 2024

VD Slapy

Přeprava plavidel je v provozu na vodním díle Slapy od 1. 5. do 30. 9. 2024, a to v pondělí, ve středu, v pátek, v sobotu a v neděli (ve čtvrtek pouze 2. 5. a 9. 5). Provozní doba přepravy je vždy od 8:00 do 18:00 hodin. Plavidla jsou přepravována na vleku za traktorem. Přepravovat lze plavidla do šířky 2,60 m, délky 8,50 m a do výtlaku 3,5 t. Přeprava plavidel se řídí podmínkami přepravy. Podmínky pro přepravu plavidel jsou ke stažení zde.

Převoz plavidla je možné rezervovat pomocí rezervačního systému na adrese: http://rezervace.pvl.cz/

Pro rezervaci času přepravy je nutné se v rezervačním systému registrovat s uvedením kontaktních údajů a základních parametrů plavidla. Vytváření rezervací je možné nejdříve v desetidenním předstihu a nejpozději jedenáct hodin před rezervací, toto rozmezí se posouvá v každou celou hodinu. Objednání přepravy v rezervačním systému je možné pouze jednotlivě pro každé přepravované plavidlo. Pro jednu registraci (uživatelský účet v rezervačním systému) je možno rezervovat přepravu vždy pouze pro jedno plavidlo. Přeprava bez rezervace je možná pouze v den přepravy po telefonické domluvě s obsluhou přepravního zařízení, pokud to umožní provozní situace a daný den nebude kapacitně plně využit.

Kontakt na obsluhu převozu lodí na VD Slapy tel.: +420 606 656 432

V případě výpadku rezervačního systému kontaktujte centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik, telefonicky v pracovní den od 8:00 - 19:00 a v dny pracovního klidu 8:00 - 10:00 (+420 257 329 425, +420 724 067 719) nebo na e-mail (dispecink@pvl.cz).

Předpisy upravující provoz:

Informace Státní plavební správy č. 6/2024 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.

Právní upozornění:

Zájemce o přepravu plavidla je povinen se seznámit s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel přes vodní dílo Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Projevením zájmu o přepravu (rezervací termínu, telefonátem, nebo domluvou na místě) Zájemce potvrzuje řádné seznámení se a souhlas s Podmínkami.

VD Orlík

Lodní výtah je v provozu na vodním díle Orlík od 1. 5. do 30. 9. 2024, a to v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli. Provozní doba přepravy je vždy od 8:00 do 18:00 hodin (s přestávkou od 11:00 do 12:00). Plavidla jsou z bezpečnostních důvodů přepravována tak, že plavidlo musí vždy stát plnou vahou na podlaze výtahu. Lodním výtahem lze přepravovat plavidla do šířky 3,00 m, délky 10,00 m, ponoru 1,3 m (až 1,4 m v závislosti na hydrodynamických podmínkách na VD Kamýk) a do výtlaku 6,6 t (6 t plavidlo a 0,6 t posádka). Přeprava plavidel se řídí podmínkami přepravy. Podmínky pro přepravu plavidel jsou ke stažení zde.

Převoz plavidla je možné rezervovat pomocí rezervačního systému na adrese: http://rezervace.pvl.cz/

Pro rezervaci času přepravy je nutné se v rezervačním systému registrovat s uvedením kontaktních údajů a základních parametrů plavidla. Vytváření rezervací je možné nejdříve v desetidenním předstihu a nejpozději jedenáct hodin před rezervací, toto rozmezí se posouvá v každou celou hodinu. Objednání přepravy v rezervačním systému je možné pouze jednotlivě pro každé přepravované plavidlo. Pro jednu registraci (uživatelský účet v rezervačním systému) je možno rezervovat přepravu vždy pouze pro jedno plavidlo. Přeprava bez rezervace je možná pouze v den přepravy po telefonické domluvě s obsluhou přepravního zařízení, pokud to umožní provozní situace a daný den nebude kapacitně plně využit.

Kontakt na obsluhu lodního výtahu tel.: +420 724 730 829 nebo 318 694 113.

V případě výpadku rezervačního systému kontaktujte centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik, telefonicky v pracovní den od 8:00 - 19:00 a v dny pracovního klidu 8:00 - 10:00 (+420 257 329 425, +420 724 067 719) nebo na e-mail (dispecink@pvl.cz).

Předpisy upravující provoz:

Informace Státní plavební správy č. 6/2024 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě.

Informace Státní plavební správy č. 9/2023 o zásadách pro manipulaci s plavidly na lodním výtahu pro sportovní
plavidla na vodním díle Orlík.

 

Právní upozornění:

Zájemce o přepravu plavidla je povinen se seznámit s Podmínkami, upravující podmínky přepravy plavidel přes vodní dílo Slapy. Rezervací termínu, za podmínek uvedených v Podmínkách, dochází ke vzniku práv a závazných povinnosti a jejich akceptaci ze strany zájemce distančním způsobem. Projevením zájmu o přepravu (rezervací termínu, telefonátem, nebo domluvou na místě) Zájemce potvrzuje řádné seznámení se a souhlas s Podmínkami.

Plavební dráha a trasa lodního výtahu bezprostředně sousedí s obvodem staveniště stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ (informace o výstavbě https://www.orlikppo.cz/). Pro zajištění bezpečnosti žádáme vůdce a posádky plavidel o dodržování plavebního značení a případně též pokynů obsluhy výtahu a zástupců zhotovitele stavby.