Tisková zpráva

T I S K O V Á   Z P R Á V A 18. 5. 2020

Povodí Vltavy uvádí na pravou míru zavádějící výroky, které zazněly v pořadu Otázky V. Moravce

Praha, 18. května 2020 – Povodí Vltavy, státní podnik, uvádí na pravou míru výroky p. Daniela Pitka o údajně necitlivém napřímení Srbického potoka, které zazněly v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“, dne 17. května 2020.

K uvedeným výrokům pana Daniela Pitka uvádíme především, že státní podnik Povodí Vltavy prokazatelně žádné „napřimování“ koryta drobného vodního toku Srbický potok nikdy nerealizoval.

Zásah, o kterém se pan Daniel Pitek velmi nepřesně a zavádějícím způsobem zmínil, je akce s pracovním názvem „DVT Srbický potok, ř.km 2,920-5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“, která představuje opravu břehových nátrží (tj. stržených částí břehů působením vodní erozí, které zasahovaly do pozemků cizích vlastníků) a výchovnou probírku břehového porostu. Z celé délky 2,5 km Srbického potoka, která je dotčena touto opravou, tvoří 70 % přirozené koryto, které se neopevňovalo a je zachováno v původním stavu. Zde byly prováděny pouze výchovné zásahy do břehových porostů a odstranění spláví z popadaných stromů.

Před zahájením opravy bylo koryto Srbického potoka upraveno kamennou dlažbou v březích i ve dně a sloužilo jako recipient drenáží ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Vodní dílo bylo poškozeno a místně došlo k vytvoření zmíněných nátrží, které zasahovaly do pozemků sousedících vlastníků. Stabilizace nátrží a zajištění odtoku drenáží bylo požadováno subjektem Agro Staňkov, a.s. obhospodařujícím okolní, zemědělsky využívané pozemky.

V celém úseku byla provedena výchovná probírka břehového porostu a pouze místně došlo k zasypání nátrží a opravě opevnění břehů koryta kamenným záhozem na výšku 0,5 metru ode dna, nátrže byly dosypány zeminou.  Pouze v horní části úseku byla nutná, vzhledem k erozi, souvislejší oprava obou břehů. V žádném případě se nejednalo o napřimování koryta vodního toku, naopak stávající přirozené koryto bylo zachováno a jeho trasa nebyla nijak směrově upravována. V místech, kde to umožňovaly majetkové poměry, byly navíc z upraveného koryta napojeny dříve ostavené části původního koryta vodního toku.

Velice nás mrzí nešťastné a zavádějící výroky pana Daniela Pitka, protože se nezakládají na pravdě a vytvářejí u veřejnosti mylný obraz o činnosti státního podniku Povodí Vltavy, který v uplynulých letech uskutečnil řadu zdařilých revitalizací vodních toků v území jeho působnosti, spočívající zejména v rušení úseků napřímených vodních toků, vytváření tůněk, brodů a nové doprovodné výsadby porostů. Šlo například o revitalizaci řeky Loděnice (více na odkazu zde  - https://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2015-12-08-obnovena-reka-lodenice.pdf), revitalizaci Radotínského potoka (viz odkaz https://www.pvl.cz/files/download/pro-media-a-verejnost/tiskove-zpravy/2018-6-22-povodi-vltavy-vratil-radotinskemu-potoku-jeho-prirozeny-raz.pdf).

Podnik vždy přistupuje k jakýmkoliv  zásahům do vodních toků s maximální mírou obezřetnosti a citlivosti s ohledem na vodní poměry a životní prostředí.

 

Ing. Hugo Roldán

Odd. styku s veřejností

hugo.roldan.pvl@gmail.com

GSM: 734 641 760

www.pvl.cz

           

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 539 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 113 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.