Co potřebuji k vydání stanoviska správce povodí k domovní ČOV na ohlášení?

K povolení stavby domovní ČOV a k povolení vypouštění odpadních vod z ní je třeba povolení nebo ohlášení vodoprávního úřadu.

Pokud se předpokládá výstavba domovní ČOV ohlášením, je třeba k takovému záměru stanovisko správce povodí.

Pro jeho vydání je nezbytné zaslat podklady uvedené v odkazu výše „Jaké podklady ….“ doplněné o:

  • typ domovní ČOV a výrobce, certifikát ohlašované ČOV,
  • hydrotechnické výpočty (výpočet množství vypouštěných vod, počet obyvatel),
  • garantovaná kapacita a účinnost domovní ČOV,
  • řešení přivádění a odvádění odpadních vod
  • způsob vypouštění odpadních vod,
  • provozní řád,
  • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a České geologické službě, ve znění pozdějších předpisů, tj. hydrogeologa) v případě, že odpadní vody budou vypouštěny přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Formulář žádosti na vodoprávní úřad pro tento případ lze nalézt:

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2018/2018c089z0183p019.pdf

Projektová dokumentace by v případě, že odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku ve správě státního podniku Povodí Vltavy, měla obsahovat i technické řešení výustního objektu.