Po dlouhých letech příprav dnes ministr zemědělství Miroslav Toman, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala a zástupce společnosti Metrostav poklepali na symbolický základní kámen nového doplňkového bezpečnostního přelivu na hrázi vodního díla Orlík. Zahájili tak stavbu na ochranu před povodněmi strategického významu v hodnotě 1,78 mld. korun, která bude dokončena v roce 2026.

Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který doplní stávající přeliv na hrázi vodního díla Orlík, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni bylo vodní dílo Orlík vystaveno podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno.

Vodní dílo Orlík tehdy dokázalo pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe, včetně hlavního města Prahy, o plných 17 hodin. Získal se tím drahocenný čas na provedení nejnutnějších protipovodňových opatření, ve prospěch ochrany lidských životů a snížení i tak velkých povodňových škod,“ upřesňuje ministr zemědělství Miroslav Toman, do jehož kompetence vodní hospodářství patří.

„Při následném vyhodnocení dopadů povodně 2002 jsme mimo jiné prověřovali stabilitu vodního díla a musím konstatovat, že obstálo výborně. Technicko-bezpečnostní požadavky na vodní díla jsou však, nejen u nás, ale i ve světě stále náročnější, a proto je třeba udělat takové opatření, aby i toto vodní dílo dokázalo odolat a bezpečně převést desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5 300 krychlových metrů za vteřinu,“ vysvětluje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

„V průběhu uplynulých let bylo vypracováno na 14 variant různých technických řešení, byly provedeny inženýrsko-geologické průzkumy, fyzikální modely a odborné studie, na kterých se podílelo akademické pracoviště ČVUT v Praze, VUT Brno, ale i zahraniční experti. Zvolená varianta se ukázala jako nejoptimálnější a její řešení spočívá v realizaci doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry, každý o šířce 13,3 metru a světlé výšce 8,15 metrů, umístěnými na pravé straně hráze v horní vodě, na které navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16 metrů, pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo“ dodává Jiří Pechar, ředitel sekce technické státního podniku Povodí Vltavy.

Náklady na realizaci tohoto protipovodňového opatření ve výši 1,78 mld. Kč vzešly z nadlimitní veřejné zakázky. Nejvýhodnější nabídka byla předložena společností Metrostav. „Financování stavby je zajištěno v rámci Programu prevence před povodněmi IV Ministerstva zemědělství, ve výši 95 % z vysoutěžených stavebních nákladů. Veškerá projektová příprava a náklady na stavební práce nad rámec programového financování jsou zajištěny z vlastních zdrojů podniku,“ dodal generální ředitel Petr Kubala.

„Vodní dílo Orlík je prvkem kritické infrastruktury státu a nejdůležitějším článkem soustavy vodních děl Vltavské kaskády. Proto jsem bedlivě sledoval přípravy vedoucí k zahájení této stavby, která zásadně zvýší bezpečnost vodního díla Orlík před extrémními povodněmi a současně zvýší i míru ochrany před povodněmi pro více než 240 tisíc obyvatel a jejich majetek na dolním toku Vltavy,“ zdůrazňuje ministr zemědělství Miroslav Toman, a dodává, „jsem proto velmi rád, že se nám podařilo veškeré náročné přípravy dotáhnout do konce a zahájit dnes tuto významnou vodohospodářskou stavbu.“

Během výstavby doplňkového bezpečnostního přelivu dojde v období od srpna 2022 do března 2023 k snížení hladiny v orlické nádrži pod kótu 339 m n. m. Určité omezení, bez kterého se stavba neobejde, bude znamenat i omezení silniční dopravy přes korunu hráze, které se předpokládá od března 2024 do října 2025. Proto jsou již nyní projednány příslušné objízdné trasy.

„Za velmi důležité považuji skutečnost, že po celou dobu výstavby doplňkového bezpečnostního přelivu bude vodní dílo Orlík plnit všechny své hlavní funkce. Připravujeme také webové stránky, kde budeme průběžně informovat širokou veřejnost o probíhající výstavbě,“ uzavřel generální ředitel Kubala.

 

Fotogalerie:

Letecká vizualizace přelivu a skluzu

Slavnostní poklepání na základní kámen

Vizualizace přelivu z horní vody

Vizualizace skluzu na vzdušní straně hráze