Od 1. ledna 2014 jsou provozovatelé vodovodů v souladu s ustanovením § 13, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinni provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a jejich celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat příslušnému krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Novelou vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vyhláškou č. 448/2017 Sb. byl s platností od 1. ledna 2018 (§ 21, odstavec 4) upraven způsob předávání výsledků rozborů surové vody takto:

„Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.“.

Aktuální informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ZDE.