V současné době  pokračují práce na prohloubení plavební dráhy na konci vzdutí orlické nádrže v úseku Podolsko – Kořensko.  V průběhu února 2021 se vyskytly zvýšené průtoky, které si vynutily přerušení stavebních prací na jeden měsíc, proto budou  tyto práce dokončeny v průběhu dubna.  Do 30. 4. 2021 tedy bude udržována hladina nádrže Orlík pod kótou 344,00 m n. m., aby bylo možno výše uvedené prohloubení plavební dráhy dokončit.

 

Dokončení prací v průběhu dubna zajistí, že již nebude následně nutné snižovat hladinu a zvýší se tak komfort plavební veřejnosti i rekreantů. Napouštění nádrže Orlík na letní úroveň hladiny tak zahájíme neprodleně po ukončení stavebních prací, nejpozději od začátku měsíce května. Další pohyb hladiny vody v nádrži Orlík, v průběhu celé letní sezóny, již bude závislý pouze na hydrometeorologických podmínkách při plnění všech účelů nádrží Vltavské kaskády.

 

Ke snížení hladiny v orlické nádrži, z důvodu výstavby protipovodňového opatření na hrázi vodního díla Orlík, spočívající ve výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu, dojde až ke konci plavební sezóny v roce 2022.